Anslutning till vatten- och avloppsnätet

En fastighet som finns inom vattenverkets verksamhetsområde ska anslutas till verkets vattenledning och avloppsledning, om sådana byggts i området. Miljöskyddsmyndigheten i kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten.

Gör så här

När du vill ansluta en fastighet till vattenledningsnätet eller avloppssystemet ska du lämna en anslutningsansökan till vattenverket.

Om det är fråga om ett nybygge lämnas anslutningsansökan tillsammans med ansökan om byggnadslov till byggnadstillsynen via e-tjänsten Lupapiste.

I fråga om gamla fastigheter fyll i blanketten utlåtande av anslutningspunkt på sibbo.fi webbsidan i Mina tjänster.

Du kan anmäla ägarbyte av fastighet till Sibbo Vatten i Mina tjänster. Välj "Sibbo Vatten" och därifrån "Anmälan om ägarbyte av fastighet till Sibbo Vatten".

När vattenverket har godkänt ansökan, gör fastighetens ägare eller besittare upp ett avtal med vattenverket om anslutningen och användandet av nätet.

För vem och på vilka villkor

Fastighetsägaren ska ingå ett avtal om anslutning av fastigheten till vattenförsörjningen och användning av servicen med vattenverket. När fastighetens ägare ändras överförs avtal vanligtvis på den nya ägaren.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vattenverket i kommunerna eller samkommunerna är skyldiga att tillhandahålla invånarna klanderfritt hushållsvatten samt lämpligt avloppssystem och lämplig behandling av avlopp.

Fastigheter som är belägna i tätorter ska i regel höra till kommunens eller samkommunens vattenledningsnät och avloppssystem. Fastighetsägaren ska ingå ett avtal om anslutning av fastigheten till vattenförsörjningen och användning av servicen med vattenverket. Om fastigheten säljs, överförs avtalet i allmänhet till den nya ägaren. Fastighetsägaren betalar för anslutning till vatten- och avloppsnätet, det tekniska anslutningsarbetet, vattenanvändningen och avloppsavgiften.

Utanför tätorter är fastighetsägare inte alltid skyldiga att ansluta sig till vattentjänsterna, om vattenförsörjningen och avloppshanteringen sköts på annat lämpligt sätt. På glesbygden finns det nödvändigtvis inte tillgång till vattenförsörjningstjänster. Miljöskyddsmyndigheten i kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten.

När en så stor del av fastigheterna som möjligt är anslutna till vattenledningsnätet och avloppssystemet, fungerar vattenförsörjningen effektivt, ekonomiskt och säkert. Behandling av avloppsvatten är en del av miljövården. Kommunen eller samkommunen samarbetar med privata vattenandelslag samt aktörer som distribuerar vatten och behandlar avloppsvatten.

Lag om vattentjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010119

E-tjänst