Anslutningsavgift, grundavgift samt bruksavgift

Vad kostar anslutning till kommunalt vatten och avlopp?

Taxan fr.o.m. 1.1.2018

Vatten- och avloppsverket tar ut de avgifter som räknas upp i denna taxa med beaktande av villkoren i anslutnings- och bruksavtalen och de allmänna leveransvillkoren. Dessutom har verket en separat serviceprislista.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften berättigar till anslutning till verkets vatten- och avloppsledningsnät. Anslutningsavgifterna är mervärdesskattefria.

Bestämning av anslutningsavgiften:

A. Småhusfastigheter

Egnahemshus, parhus och fritidshus

Anslutningsavgiften tas ut enligt avgiftsklass på basis av fastighetens storlek (den sammanlagda våningsytan i de byggnader som finns på tomten/byggplatsen) och användning av service. Anslutningsavgifterna är färdigt uträknade nedan. Om våningsytan senare ökar så mycket att en högre avgiftsklass skall tillämpas på fastigheten, tas en extra anslutningsavgift ut.

I avgiftsklass 1 då våningsytan är <101 m2 är anslutningsavgifen till vattenverket 1 210 euro och till avloppsverket 1 373 euro, sammanlagt 2 583 euro.

I avgiftsklass 2 då våningsytan är 101-200 m2 är anslutningsavgiften till vattenverket 2 268 euro och till avloppsverket 2 574 euro, sammanlagt 4 842 euro.

I avgiftsklass 3 då våningsytan är > 200 m2 är anslutningsavgiften till vattenverket 3 402 euro och till avloppverket 3 861 euro, sammanlagt 7 263 euro.

Småhusfastigheter som enligt lagen om vattentjänster eller villkoren i bygglovet inte är ålagda att ansluta sig till vatten- och avloppsförsörjningsnätet beviljas 10 % nedsättning av anslutningsavgiften om fastigheten ansluts till ett nybyggt vatten- och avloppsförsörjningsnät senast före utgången av det kalenderår som följer efter det år då ledningarna har byggts.

B. Övriga fastigheter

Anslutningsavgiften bestäms enligt fastighetens användningsändamål, storlek och användning av service enligt följande:

L = A * k * y
L = anslutningsavgift
A = våningsyta enligt bygglov eller någon annan tillförlitlig utredning
k = koefficient enligt fastighetstyp enligt följande tabell:
Radhus och kopplade småhus 4
Andra än radhus och småhus 3
Industrihallar
0 -1001 m2 faktor 2
1001 m2 – övestigande del faktor 1
y = pris per enhet, vattenverket 2,52 euro och avloppsverket 2,86 euro

Verket tar ut en extra anslutningsavgift, om de förhållanden på fastigheten som legat som grund för kundens anslutningsavgift förändras efter det att anslutningsavgiften har bestämts. Om våningsytan senare ändras med minst 10 %, uttas en extra anslutningsavgift, som motsvarar förändringen.

C. Sommarvattenledning och tillfälliga anslutningar

Anslutningsavgiften för sommarvatten är 675 euro och grundavgiften 59,85 euro. Använda mängden vattenkubiker faktureras enligt den normala prislistan.

För tillfälliga baracker tas ingen anslutningsavgift ut, om en avgift för en permanent byggnad kommer att tas ut.

Grundavgift

Grundavgiften bestäms enligt storleken på fastighetens vattenmätare enligt följande:

Då mätarstorleken är 7-20 mm (egnahemshus) är grundavgiften för vatten 111,75 euro/år och för avlopp 165,76 euro/år, sammanlagt 277,51 euro/år.

Då mätarstorleken är 25-32 mm (övriga fastigheter) är grundavggiften för vatten 659,18 euro/år och för avlopp  1006,19 euro/år, sammanlagt 1665,37 euro/år.

Då mätarstorleken är 40- mm (övriga fastigheter) är grundavgiften till vatten 1534,43 euro/år och till avlopp 2297,77 euro/år, sammanlagt 3832,20 euro/år.

I priserna ingår 24 % mervärdeskatt.

Övriga anslutningskostnader

Debiteras enligt nuvarande serviceprislista.

Bruksavgift

Grunden för bruksavgiften är mängden vatten som fastigheten använder. Vattenmängden mäts med en vattenmätare som har installerats av verket. Bruksavgiften tas ut särskilt för vattenanskaffning och avloppshantering. Bruksavgifterna är följande:

Vatten: 1,35 (moms 0%), 1,67 (moms 24%) euro/m3

Avlopp; 1,92 (moms 0%), 2,38 (moms 24%) euro/m3

Tillsammans 3,27 (moms 0%), 4,05 (moms24%) euro/m3, ifall fastigheten är ansluten till både vatten- och avloppsnätet.

Av särskilda skäl kan verket i undantagsfall ta ut en bruksavgift enligt kalkylerad vattenförbrukning eller mängd avloppsvatten.

Undantag

Avgifterna för andra fastigheter än bostadsfastigheter och fastigheter som i fråga om vattentjänster kan jämställas med bostadsfastigheter bestäms i specialfall av Sibbo Vattens direktion. Detsamma gäller avgifterna för de anslutna som avses i punkt 2.5 i de allmänna leveransvillkoren för vattentjänster.

Dröjsmålsränta och indrivningskostnader

Betalningsuppmaningarna sköts av Intrum Ab. Dröjsmålsräntan är den ränta som vid respektive tidpunkt gäller enligt räntelagen. I indrivningskostnader debiteras 5 euro för varje betalningsuppmaning. Övriga indrivningskostnader tas ut enligt verkets kostnader för indrivningsåtgärderna.