Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, mikäli ne on alueelle rakennettu. Poikkeuksena on ympäristöviranomaisen myöntämä lupa jäädä vesihuollon ulkopuolelle.

Toimi näin

Kun haluat liittää kiinteistön vesijohtoverkostoon ja/tai viemäriverkostoon, sinun on toimitettava liittymishakemus vesihuoltolaitokselle.

Mikäli kyseessä on uudisrakennus, toimita liittymishakemus rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan sähköisen Lupapiste-palvelun kautta.

Mikäli kyseessä on vanha kiinteistö, täytä liitoskohtalausuntotilaus sipoo.fi verkkosivun Oma asioinnoissa.

Voit tehdä ilmoituksen Sipoon Vedelle kiinteistön omistajan vaihdoksesta Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Sipoon Vesi" ja sieltä "Ilmoitus Sipoon Vedelle kiinteistön omistajan vaihdoksesta".

Kun vesihuoltolaitos on hyväksynyt liittymishakemuksen, kiinteistön omistaja tai haltija ja vesihuoltolaitos solmivat sopimuksen verkkoon liittymisestä ja sen käytöstä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Vesihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Verkkoasiointi