KR3 Planstomme för Nickby

Planstomme

Planstommen är en riktgivande plan som är mer översiktlig än en detaljplan men mer detaljerad än en generalplan och saknar rättsverkningar. Den fungerar som utgångspunkt för de detaljplaner och detaljplaneändringar som ska utarbetas i området. I arbetet med planstommen granskas Nickby som en helhet och preciseras och konkretiseras de strategiska riktlinjer som presenterats i utvecklingsbilden för Nickby. I planstommen granskas möjligheterna att kompletteringsbygga centrumområdet, placeringen av de nya bostadsområdena som stöder sig på stationsnejden och markanvändningspotentialen. I planstommen presenteras också de grundläggande principerna för trafiknätet samt nätverket av grönområden i Nickby på ett allmänt plan.