G 16 Delgeneralplan för Box bytätort

Delgeneralplan

Delgeneralplanen definierar samhällsstrukturens utvecklingsriktning samt styr delvis direkt byggande och annan markanvändning. Nybyggnationen placeras så att den kompletterar den existerande byggnationen. Byggande på öppen åkermark undviks, framför allt byggande på enskilda, enstaka byggplatser på åkerområde.

Lagakraft

 

Fullmäktige i Sibbo godkände delgeralplanen för Box bytätort genom sitt beslut 28.2.2011 § 26.
Efter NTM-centralens rättelseyrkan godkände fullmäktige i Sibbo genom sitt beslut 3.10.2011 § 86 delgeneralplanen för Box bytätort på nytt.

En Naturabedömning och Närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande om Naturabedömningen har bifogats planbeskrivningen. I övrigt har planen inte ändrats.

Besvär över fullmäktiges beslut inlämnades till Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade alla besvär 3.4.2014.
Delgeneralplanen för Box bytätort trädde i kraft genom denna kungörelse.

Boxområdet utgör ett område i behov av planering, varför byggande inom området fordrar avgörande av planeringsbehov. Genom delgeneralplanen strävar man till att underlätta behandlingsprocessen av enskilda ansökningar.
Frågor om byggande på planområdet besvaras av Byggnadstillsyningen.

Materialet som pdf-filer:

G 16 Plankarta
G 16 Planbeskrivning 

 

G 16 Natura-bedömning, på finska
G 16 Utlåtande om Natura-bedömningen, på finska

Planbeskrivningens bilagor
 G 16 Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
G 16 Bilaga_2_Skyddsområden och objekt
G 16 Bilaga_3_Skogsområden och grönförbindelser
G 16 Bilaga_4_Vatten och avloppsnät
G 16 Bilaga_5_Dimensionering 
G 16 Bilaga_6_Myndighetssamråd
G 16 Bilaga_7_Utlåtanden
G 16 Sköldviksvägens anslutningar