G 16 Boxin kylätaajaman osayleiskaava

Osayleiskaava

Osayleiskaavan tehtävänä on määritellä alueen yhdyskuntarakenteen kehityssuunnat sekä tarvittavilta osin ohjata suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Uudisrakentaminen sijoitetaan siten, että se täydentää olemassaolevaa rakennuskantaa. Rakentamista avoimille peltoalueille vältetään, erityisesti yksittäisten rakennuspaikkojen sijoittamista pelloille.

Voimaantulo

Sipoon valtuusto hyväksyi päätöksellään 28.2.2011 (26. §)  Boxin kylätaajaman osayleiskaavan.

ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdosta Sipoon valtuusto hyväksyi päätöksellään 3.10.2011 § 86 Boxin kylätaajaman osayleiskaavan uudelleen.

Kaavaselostukseen on liitetty Natura-arvio sekä Uudenmaan ELY-keskuksen Natura-arviota koskeva lausunto. Muilta osin kaavaa ei ole muutettu.

Valtuuston päätöksestä jätettiin valituksia Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus on  päätöksellään 3.4.2014 hylännyt kaikki valitukset.

Boxin kylätaajaman osayleiskaava tuli tällä kuulutuksella voimaan

Boxin alue on suunnittelutarvealuetta, joten rakentamiseen alueella tarvitaan suunnittelutarveratkaisua. Osayleiskaavalla pyritään helpottamaan yksittäisten lupien käsittelyä. Rakennusvalvonta vastaa rakentamiseen liittyviin kysymyksiin.

Materiaali pdf-tiedostoina:

G 16 kaavakartta

G 16 kaavaselostus fi

 

G 16 natura_arvio_2011_02062011
G 16 lausunto_natura_arviosta

 

Kaavaselostuksen liitteet pdf-tiedostoina:

G 16 BOX_Liite_1__OAS

G 16 BOX_Liite_2_Suojelualueet_ja_kohteet

G 16 BOX_Liite_3_Metsaalueet_ja_viheryhteydet

G 16 BOX_Liite_4_Vesi-_ja_viemariverkosto

G 16 BOX_Liite_5_Mitoitustaulukko 

G 16 BOX_Liite_6_Viranomaisneuvottelut

G 16 BOX_Liite_7_Lausunnot

G 16 BOX_Liite_8_Kilpilahden_liittymat