TM 3 Talma Hills fritidsbostäder

Detaljplan

Det ca 5 hektar stora planeringsområdet är beläget i Tallmo i norra Sibbo öster om Lahtisleden (E 75), ca 8 km nordväst om Nickby. Området gränsar i söder till golfbanan. Avsikten med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att utveckla området för semester- och fritidsbruk.

Lagakraft

Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut 26.8.2022 avvisat ansökan om besvärstillstånd och detaljplanen kan kungöras träda i kraft

Kungörelse om laga kraft 16.3.2023 (pdf)

Godkännande

Besvär över beslutet om godkännande har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 14.12.2020 § 309 godkänt detaljplanen för Talma Hills fritidsbostäder (plan TM 3).

Protokollsutdrag (pdf)

Kungörelse (pdf)

Godkänt planmaterial:

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor 1-7
Förminskning av plankartan A4, (bilaga 4, pdf)
Beteckningar och bestämmelserA4 (bilaga 5, pdf
Det korrigerade planförslagets responsrapport (pdf)