TM 3 Talma Hills fritidsbostäder

Detaljplan

Det ca 5 hektar stora planeringsområdet är beläget i Tallmo i norra Sibbo öster om Lahtisleden (E 75), ca 8 km nordväst om Nickby. Området gränsar i söder till golfbanan. Avsikten med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att utveckla området för semester- och fritidsbruk.

Lagakraft

Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut 26.8.2022 avvisat ansökan om besvärstillstånd och detaljplanen kan kungöras träda i kraft

Kungörelse om laga kraft 16.3.2023 (pdf)

Godkännande

Besvär över beslutet om godkännande har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 14.12.2020 § 309 godkänt detaljplanen för Talma Hills fritidsbostäder (plan TM 3). Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt från och med 22.12.2020 i kommunens allmänna datanät.

Protokollsutdrag (pdf)

Kungörelse (pdf)

Godkänt planmaterial:

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor 1-7
Förminskning av plankartan A4, (bilaga 4, pdf)
Beteckningar och bestämmelserA4 (bilaga 5, pdf
Det korrigerade planförslagets responsrapport (pdf)

Tidigare behandlingsskeden

Korrigerat förslag

Kommunstyrelsen beslutade 16.3.2020 lägga fram det korrigerade detaljplaneförslaget för Talma Hills fritidsbostäder (plan TM 3) i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen och 32 § i markanvändnings- och byggförordningen.

Protokollsudrag Kst 16.3.2020 § 57 (pdf)

Planmaterialet var framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 26.3–27.4.2020 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 27.4.2020 kl. 16:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

TM 3 Kungörelse 26.3.2020 (pdf)

TM 3 Det korrigerade förslagets plankarta (pdf)
TM 3 Det korrigerade förslagets planbeskrivning (pdf)
TM 3 Beskrivningens bilagor (pdf)

– Responsrapporten gällande detaljplaneförslaget (kst 26.3.2019) finns som beskrivningens bilaga 2.

Förslagsskedet

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 26.3.2019 lägga fram förslaget till detaljplan i enlighet med § 65 i markanvändnings- och bygglagen och § 27 i markanvändnings och byggförordningen samt begära nödvändiga utlåtanden.

Förslaget till detaljplan var offentligt framlagt  3.6.-23.8.2019.

Ett informationstillfälle om de aktuella planprojekten i Tallmo hölls 5.6. kl. 16-19 i Talma Ski sommarrestaurang, Tallmovägen 341.

TM 3 Kungörelse 29.5.2019 (pdf)

TM 3 Detaljplanekarta, förslag (pdf)

TM 3 Beskrivning (pdf)

TM 3 Beskrivningens bilagor (pdf)

Startskedet

Detaljplanearbetet som ingår i kommunens planläggningsprogram 2017-2020 och 2018-2021 har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen samt om förfarandet för deltagande och växelverkan.

TM 3 Kungörelse (pdf)

TM Program för deltagande och bedömning (pdf)

Kontaktpersoner

Suvi Kaski, översiktsplaneringschef,
tfn. 040 191 6082,
e-post fornamn.efternamn@sibbo.fi

Matti Heikkinen, arkitekt, a-konsultit, tfn 0400 728284, e-post fornamn.efternamn@a-konsultit.fi