Detaljplan

Planeringsområdet utgör enligt Sibbo generalplan 2025 ett av Söderkulla tätorts tillväxtområden som man har för avsikt att utveckla som småhusdomi­nerat bostadsområde. Uppgiften består av att utarbeta en detaljplan för den fastighet som Sibbo kommun äger och utvidga det befintliga småhusområdet norrut. I samband med planarbetet undersöks hur stor byggnation som är lämplig för området samt lämplig kvartersstruktur

Lagakraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft 16.7.2020.

Kungörelse (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har 18.5.2020 § 20 godkänt T9 detaljplan för Tasträsk IV.

Kungörelse 28.5.2020 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Planbeskrivningens bilagor (pdf)

Bemötanderapport från förslagsskedet (pdf)

Byggsättsanvisningar (pdf)