T 9 Taasjärvi IV

Asemakaava

Suunnittelualue on Sipoon yleiskaavan 2025 mukai­sesti yksi Söderkullan taajaman kasvualueista, jota on tarkoitus kehittää pientalovaltaisena asuinaluee­na. Tehtävänä on laatia asemakaava Sipoon kunnan omistamalle kiinteistölle ja laajentaa ole­massa olevaa pientaloaluetta pohjoiseen. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan alueelle sopiva rakentamisen määrä ja korttelirakenne.

Voimaantulo

Asemakaava on saanut lainvoiman 16.7.2020.

Kuulutus (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 18.5.2020 § 20 hyväksynyt T9 Taasjärvi IV:n asemakaavan.

Kuulutus 28.5.2020 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Kaavaselostuksen liitteet (pdf)

Ehdotusvaiheen vastineraportti (pdf)

Rakennustapaohje (pdf)