Detaljplan

Planeringsområdet är i enlighet med Sibbo generalplan 2025 ett av de mest betydande tillväxtområdena i Nickby och skall utvecklas som ett område för centrumfunktioner med vikt på boende.

Ådalens planeringsområde (ca 37 ha) är beläget i östra delen av Nickby, Sibbos största tätort och administrativa centrum, alldeles intill tätortscentrumet. Planeringsområdet, som  har varit odlingsområde tidigare, är en del av Sibbo ådal som utgör en landskapsmässigt värdefull helhet och har på landskapsnivå klassats som ett värdefullt kulturlandskap. Sibbo Ådal är ett av de viktigaste tillväxtområdena i Nickbys tätortscentrum och det är meningen att utveckla området som bostadsorienterat område för centrumfunktioner.

I väster avgränsas planeringsområdet av Sibbo å, som utgör landskapets grundstruktur, och delvis av Borgnäsvägen, som fungerar som en del av stommen av trafiknätet i Nickby. I norr avgränsas

planeringsområdet av Borgå-Kervo järnväg och i öster av det icke planlagda Dalskärrsvägens egnahemsområde. I söder avgränsas området av den historiska Kungsvägen (numera Nybrovägen), som ännu syns i landskapet, samt av före detta Nickby sjukhusområde (Östanåparken), som finns på en skogbevuxen kulle och avgränsar för sin del Sibbo ådals lågt belägna åkerområde.

Sjukhusområdet som byggdes under 1910- 40-talen är en av de nationellt betydelsefulla kulturhistoriska miljöerna.

I östra delen av planeringsområdet finns Tallbackas bostadsområde som landskapsmässigt anknyter till Östanåparkens bostadsområde och som Nickbyvägen korsar. Nickbyvägen är en av huvudvägarna i tätorten och en del av stommen av trafiknätet i Nickby centrum. Enligt en klassificering har Tallbacka gård förutom byggnadshistoriska värden även lokalhistoriska och landskapsmässiga värden.

Lagakraft

Detaljplanen för Ådalen trädde i kraft 29.10.2015
Kungörelse om lagakraft 29.10.2015 (pdf)

Godkännande

Fullmäktige godkände detaljplanen 7.9.2015.

Kungörelse 10.9.2015

Detaljplanekarta (pdf)
Beteckningar och bestämmelser (pdf)

Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Byggsättsanvisningar (pdf)

 

Den arkeologiska inventeringen av Tallbacka

Den arkeologiska inventeringen av stenåldersboplatser på Tallbacka 1, som fördröjt detaljplaneringen av Ådalen, är nu klar. På området hittades en för finländska förhållanden relativt sällsynt boplats från den bandkeramiska tiden (ca 2500-2000 f.Kr.).

Undersökningen gjordes som en s.k. totalinventering där alla konstaterade fornminnesfynd undersöktes och avlägsnades från platsen. Museiverket konstaterade i sitt utlåtande att i och med detta avlägsnas objektet från fornminnesregistret och att inga hinder enligt fornminneslagen längre finns för områdets planläggning och bebyggande.

 

Utredningar

Utredningar och planer

Trafik

Grönområdesplan

Landskapsarkitektstuderande Anni Vainio har under sommaren 2012 utarbetat en grönområdesplan för Ådalen. Planen används som stöd och grund för områdets planering.

 • Grönområdesplan ”Aarrelaakso” (pdf 12 Mb, på finska)

Miljöns egenskaper

 • Tallbacka 1 och Tallbacka 2, Precisionsinventering av stenåldersboplatser 2013 (10,2 Mb, på finska)
 • Kommentarer om området Ådalen ur enkäten ”Frågan om Nickby!” (pdf 3,3 Mt)
 • Plan för dagvattenhantering, rapport 20.1.2014 (på finska)Plan för dagvattenhantering, bilaga 1
  Plan för dagvattenhantering, bilaga 2
 • Byggbarhetsutredning (zip 2,5 Mb, på finska)
 • Dagvattenutredning (pdf 4,3 Mb, på finska)

Den byggda miljön

 • Sibbo kommuns utredning över kulturmiljöer och byggnadsarv:
  • Rapport (pdf 24 Mb, på finska)
  • Områdesobjekt på kartan (pdf 4 Mb)