Asemakaava

Suunnittelualue on Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisesti yksi Nikkilän taajaman merkittävimmistä kasvualueista, jota on tarkoitus kehittää asumispainotteisena keskustatoimintojen alueena.

Jokilaakson alue (noin 32 ha) sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän itäosassa, aivan taajamakeskuksen tuntumassa. Aiemmin pääosin viljelyksessä ollut alue on osa Sipoonjokilaaksoa, joka muodostaa maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden ja on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi. Jokilaakson alue on yksi Nikkilän taajamakeskuksen merkittävimmistä kasvualueista, jota on tarkoitus kehittää asumispainotteisena keskustatoimintojen alueena.

Alue rajautuu länsiosiltaan maiseman perusrungon muodostamaan Sipoonjokeen ja osittain Nikkilän liikenneverkon rungon osana toimivaan Pornaistentiehen. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Kerava–Porvoo-rataan ja idässä Laaksosuontien asemakaavoittamattomaan omakotitaloalueeseen. Etelässä alue rajautuu maisemassa vielä nähtävissä olevaan historialliseen Kuninkaantiehen (nykyisin Uudensillantie) sekä Sipoonjokilaakson alavaa peltoaluetta osaltaan rajaavaan, metsäisellä kumpareella sijaitsevaan Nikkilän entiseen sairaala-alueeseen (Itäinen Jokipuisto). 1910–1940-luvuilla rakennettu sairaala-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin.

Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee maisemallisesti Itäisen Jokipuiston asuinalueeseen liittyvä Tallbackan asuinmäki, jota Nikkiläntie halkoo. Nikkiläntie on yksi taajaman pääteistä ja osa keskustan liikenneverkon runkoa. Tallbackan tilalla on luokiteltu olevan rakennushistoriallisten arvojen lisäksi paikallishistoriallisia ja maisemallisia arvoja.

Voimaantulo

Jokilaakson asemakaava astui voimaan 29.10.2015.
Kuulutus lainvoimasta 29.10.2015 (pdf)

Hyväksymisvaihe

Valtuusto hyväksyi asemakaavan 7.9.2015 § 55.

Kuulutus hyväksymisestä 10.9.2015

Asemakaavakartta (pdf)
Merkinnät ja määräykset (pdf)

Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Rakentamistapaohje (pdf)

 

 

Tallbackan arkeologinen tutkimus

Jokilaakson asemakaavatyötä viivästyttänyt kivikautisen asuinpaikan (Tallbacka 1) arkeologinen tutkimus on valmistunut.  Alueelta löytyi Suomen oloissa suhteellisen harvinainen nuorakeraamiseen aikaan (n. 2500 – 2000 eKr.) ajoittuva asuinpaikka.

Tutkimus tehtiin nk. totaalitutkimuksina eli kaikki todetut merkit muinaisjäännöksestä tutkittiin ja poistettiin paikalta. Museovirasto totesi lausunnossaan, että tämän myötä kohde poistetaan muinaisjäännösrekisteristä, eikä alueen kaavoitukselle ja rakentamiselle enää ole muinaismuistolain asettamaa estettä.

Selvitykset

Selvitykset ja suunnitelmat

Liikenne

Viheraluesuunnitelma

Maisema-arkkitehtiylioppilas Anni Vainio on tehnyt kesän 2012 aikana Jokilaakson aluetta koskevan viheraluesuunnitelman ”Aarrelaakso”. Suunnitelmaa käytetään alueen suunnittelun ja toteutuksen tukena ja pohjana.

 • Viheraluesuunnitelma ”Aarrelaakso” (pdf 12 Mt)

Ympäristön ominaisuudet

 • Tallbacka 1 ja Tallbacka 2 kivikautisten asuinpaikkojen tarkkuusinventointi 2013 (10, 2 Mt)
 • Kysymys Nikkilästä -kysely 2013 – Jokilaakson kaava-alueeseen liittyvät kommentit (pdf 3,3 Mt)
 • Hulevesien hallintasuunnitelma -raportti 20.1.2014
  Hulevesien hallintasuunnitelma, liite 1
  Hulevesien hallintasuunnitelma, liite 2
 • Rakennettavuusselvitys (zip 2,5 Mt)
 • Hulevesiselvitys (pdf 4,3 Mt)

Rakennettu ympäristö

 • Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys:
  • Raportti (pdf 24 Mt)
  • Aluekohteet kartalla (pdf 4 Mt)