T 6 Östra Tasträsk

Detaljplan

Genom detaljplanen för östra Tasträsk bildas en ny tätortsdel till Söderkulla, som domineras av småhus. Detaljplanen möjliggör, i enlighet med generalplanen,  byggande av en matargata runt Tasträsket. Matargatan förenar Granitvägen och Tasbyvägen med varandra och sammanbinder området till en del ev tätorten. Man strävar efter att bevara områdets karaktär som ett naturnära villaområde. Området har landskapsvärden samt byggnadshistoriska värden som tas i beaktande vid planläggningen. Detaljplaneområdet omfattar ca 57 ha och finns på en utmärkt plats på gångavstånd från servicen i Söderkulla centrum.

 

Korrigerat förslag

Det korrigerade planförslaget läggs fram

Det korrigerade förslaget till detaljplan läggs fram i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § från 1.7.2022 till 2.9.2022 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider. På grund av semestertiderna har framläggningstiden förlängts från en månad till två.

I det korrigerade planförslaget har skett ändringar särskilt i byggrätter och planbestämmelser. Planens helhetslösning är ändå densamma som i det första planförslaget.

Eventuella anmärkningar mot det korrigerade planförslaget ska lämnas in skriftligt senast fredag 2.9.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post, adress registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Planläggaren var anträffbar per telefon och e-post till och med fredag 8.7.2022 och följande gång från måndag  8.8.2022 framåt.
Eventulla frågor och kommentarer kunde skickas till planläggarens e-post under mellantiden.

Växelverkan
Planläggare Pieta Kupiainen var anträffbar i Söderkulla bibliotek:
torsdag 7.7. kl 10-12 och 13–16, samt
tisdag 16.8. kl 10-12 och 13–18.

Man kunde komma och diskutera planen i biblioteket, utan tidsbokning. Samtidigt var det möjligt att träffa planläggare Niina Tiittanen som arbetar med Söderkulla Gård bostadsområde.

Korrigerat planmaterial

Kungörelse 1.7.2022 (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)
Bilaga 1: Plankarta
Bilaga 2. Översiktsplan
Bilaga 3. Byggsättsanvisningar
Bilaga 4. Bemötanderapport
Bilaga 5: Program för deltagande och bedömning
Bilaga 6. Resultat från utkastskedets kartenkät 
Bilaga 7. Sipoon Taasjärven itäpuolen asemakaavan rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys (bygg- och kulturmiljöutredning)
Liite 8. T6 Taasjärven itäpuolen luontoselvityksen päivitys (uppdaterad naturutredning)
Liite 9. T6 Itä-Taasjärvi ja K8B Hiekkamäki asemakaavojen luontoselvitys (naturutredning på detaljplaneområden)
Liite 10. Söderkullan liikenneselvitys (trafikutredning)
Liite 11. Taasjärven itäpuolen asemakaavan hulevesisuunnitelma (dagvattenplan)
Liite 12: Taasjärven perustilan selvitys ja kunnostussuunnitelma (utredning om grundförhållanden och återställningsplan)
Liite 13: Meluselvitys (bullerutredning)
Liite 14: Raportti öljyllä pilaantuneen maa-alueen kunnostamisesta (rapport om återställning av oljeförorenad mark)

Förslagsskedet

Flera anmärkningar och utlåtanden lämnades in under planförslagets framläggningstid (14.1–18.2.2022). På grund av dessa anmärkningar och utlåtanden har det blivit tydligt att planförslaget måste korrigeras och läggas fram på nytt.

Flera som lämnade in en anmärkning framförde sin önskan om att byggrätten ökas. Efter diskussioner med Borgå museum har vi kommit fram till att det är möjligt att öka byggrätten något i zonerna som anvisas för kompletteringsbyggande. Byggrätten i strandzonen, och förmodligen även i området för tät bebyggelse, förblir oförändrad.

På NTM-centralens begäran har man undersökt förekomsten av grön sköldmossa i planeringsområdet. Grön sköldmossa har inte hittats i planeringsområdet.

Markägarna informeras om framläggandet via en e-postlista och ett brev.

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 14.1.2022–18.2.2022 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska lämnas in skriftligt senast fredag 18.2.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Växelverkan kommer att ordnas på ett sätt som är möjligt under de rådande undantagsförhållandena. Planematerialet presenterades på ett webbinarium 27.1.2022 kl. 17. Webbinariet kan du bekanta dig under två veckor efter webbinarium.

Man kan också reservera en tid för möte med planläggaren i Söderkulla bibliotek. Mötestiderna är i första hand avsedda för planeringsområdets fastighetsägare. Tidsbeställningen sker per telefon, tfn 050 432 8644. Tider kan bokas för följande dagar: onsdag 19.1., fredag 21.1. och onsdag 2.2.2022.

Kungörelse, pdf
Planbeskrivning, pdf
Bilaga 1, Plankarta, pdf
Bilaga 2, Planbeteckningar och -bestämmelser, pdf
Bilaga 3, Illustration, yleissuunnitelma, pdf
Bilaga 4, Byggsättsanvisningar, pdf
Bilaga 5, Bemötanderapport, pdf
Bilaga 6, Fastigheter på planområdet, pdf
Bilaga 7, Program för deltagande och bedömning, pdf
Bilaga 8. Kartenkätens resultat på finska, pdf
Bilaga 9, Utredning på finska: Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys, pdf
Bilaga 10, Uppdatering av naturutredning på finska, pdf 
Bilaga 11, Naturutredning på finska: Itä-Taasjärvi ja Hiekkamäki asemakaavojen luontoselvitys, pdf
Bilaga 12, Trafikutredning på finska: Söderkullan liikenneselvitys, pdf
Bilaga 13, Dagvattenutredning på finska, pdf
Bilaga 14, Utredning på finska: Taasjärven perustilan selvitys ja kunnostussuunnitelma, pdf
Bilaga 15, Bullerkartor, pdf
Bilaga 16, Rapport på finska: Raportti öljyllä pilaantuneen maan kunnostamisesta, pdf
Blankett för uppföljning av detaljplanen, pdf

Webbinarium om detaljplan för Östra Tasträsk

Planematerialet presenterades på ett webbinarium torsdagen 27.1.2022 kl. 17:00–18:30. Under webbinariet presenterade vi planlösningen. Därtill berättade vi om byggsättsanvisningarna och om planeringen av kommunaltekniken.

Webbinariet kunde du bekanta dig under två veckor efter webbinarium.

Beredningsskedet

Markanvändningssektionen beslöt lägga fram beredningsmaterialet för detaljplan för östra Tasträsk (plan T6). I beredningsmaterialet ingår detaljplanebeskrivningen med bilagor samt två alternativa utkast till detaljplan. Vi önskade få respons om goda sidor och utmaningar på båda utkastversionerna. På basen av erhållen respons bereds sedan ett planförslag.

Eventuella åsikter om beredningsmaterialet ska lämnas in skriftligt senast 30.11.2020 till Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Webbsidan Din åsikt (Ota kantaa)

På webbsidan kunde man diskutera planlösningen med planläggaren under tiden 29.10 -30.11.2020. Planläggaren svarade på frågorna varje vecka.

https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/512/

Kartenkät

I kartenkäten kunde man i båda planalternativen märka ut både lyckade objekt och platser som borde utvecklas. Kartenkäten var öppen under den tiden planen var framlagt.

Videopresentation

En kort presentation av planens mål, planeringsprinciper och planeringsalternativ. Textningen kan slås på nere till höger.

 

Beredningsskedets planmaterial

Kungörelse 29.10.2020 (pdf)

Översiktsplanekarta, alternativ 1 (pdf)
Översiktsplanekarta, alternativ 2 (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):

Bilaga 10: Dagvattenutredning för Tasträsket

Bilaga 11: Utredning av Tasträskets grundtillstånd

Bilaga 12: Bulllerutredning

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning framlagt

Kungörelse 2.7.2020 (pdf)

Uppdaterat program för deltagande och bedömning (pdf)

Startskedet

Planen kungjordes anhängig 30.6.2016

Kungörelse (pdf)
Program för deltagande och bedömning 14.7.2016 (pdf)

Målen och utgångsinformationen för planläggningen samlades in av lokalbefolkningen innan planarbetet anhängiggjordes.

En workshop för uppställandet av målen för detaljplanen ordnades för markägarna öster om Tasträsk måndag 25.4.2016 kl. 18–20 i Servicehuset Linda (Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla). Kl. 18–19 presenterades bakgrunden till planeringen och kl. 19–20 ordnades en ledd invånarworkshop. Tillställningen spelades in på video och sändes i realtid via webben. Inspelningen kan också ses i efterhand.

Videon från tillställningen http://julkinen.fi/m/1078.

Dessutom kunde man svara på en kartenkät som hänför sig till områdets utgångsinformation och planering under tiden 1–31.5.2016.

Resultaten av kartenkäten 2016 (pdf)

 

Bakgrundsmaterial

Beredningsskedets utredningar

Naturutredning (pdf), finska

Byggnadshistorisk- och kulturmiljöutredning (pdf)

Anvisningar: Webbinarium om detaljplan för Östra Tasträsk

Välkommen att höra om och diskutera detaljplaneförslaget för Östra Tasträsk (plan T6) torsdagen 27.1.2022 kl. 17:00–ca 18:30. Under webbinarietpresenterar vi planlösningen. Därtill berättar vi om byggsättsanvisningarna och om planeringen av kommunaltekniken.

Du behöver inte installera Teams-appen för att delta i webbinariet. Då du öppnar länken kan du välja om du vill öppna Teams-appen eller följa med webbinariet i webbläsaren.

Webbinariet spelas in och läggas till på den här sidan inom några dagar efter webbinariets slut. Inspelningen kan ses på den här webbsidan under två veckor.

Hur fungerar webbinariet?

Du kan vara med hela tiden eller ansluta mitt i Live-händelsen. I webbinariet presenterar planerarna olika teman om utvecklingen av Nickby. Efter presentationerna har vi reserverat tid för att svara på era frågor.

Du kan ställa frågor och diskutera kvällens teman på Live-händelsens diskussionsvägg anonymt eller med ditt namn. Ifall du redan nu har en fråga om planen, skicka den senast 25.1.2022 till planläggaren pieta.kupiainen@sipoo.fi.

Webbinariet går främst på finska, men texterna i kvällens presentationer är både på finska och svenska. På diskussionsväggen kan du ställa frågor på finska, svenska eller engelska.

Så här ansluter du till webbinariet

Anslut genom att klicka på anslutningslänken (ovan). Du behöver inte nya appar för webbinariet, utan du kan delta via webbläsaren / internet. Microsoft Teams Live-händelse fungerar i följande webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge. Du behöver också en internetanslutning. Det är enklast att delta via datorn, eftersom bilderna då syns i stort format och användningen av diskussionsväggen är enklare. Du kan också delta via en smartmobil, men då måste du på förhand ladda ner Teams-appen från mobiltelefonens appbutik.

Ifall det är nytt för dig att ansluta till och skicka frågor i Microsoft Teams Live-händelse kan du på förhand bekanta dig med en finsk instruktionsvideo på Youtube, Näin liityt Teams-livetapahtumaan.

Ifall du använder Microsoft Teams ofta kan systemet utgå från att du vill ansluta till webbinariet med ditt Teams-jobbkonto. Ifall du inte vill ansluta på detta sätt måste du först logga ut eller byta konto innan du ansluter till Live-händelsen.

Vad gör jag om jag inte kan ansluta till webbinariet?

Försök att ansluta på nytt. Ifall du ändå inte av tekniska orsaker lyckas ansluta och delta i webbinariet kan du se en inspelning av webbinariet som publiceras på denna webbsida efter webbinariet.

Ifall du kopplas bort från webbinariet kommer du tillbaka via anslutningslänken.

Kontaktpersoner

Pieta Kupiainen, planläggare
tfn. 050 432 8644
Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957
e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi