Främmande djur- och växtarter

Med främmande arter avses djur- och växtarter som spridits av människan och som inte hör hemma i den finländska naturen. Vissa arter kan orsaka stora skador på urpsrungliga arter, ekosystem och på skogs- och jordbruket. De kan även vara skadliga för människans och djurs hälsa. Spridandet av främmande arter i naturen förbjuds av Naturvårdslagen om det finns risk för att de bildar permanent bestånd.

Vad avses med en främmande art?

Arter som spridits från sitt naturliga utbredningsområde till nya områden med hjälp av människan kallas för främmande arter. Spridningen kan ske avsiktligt eller oavsiktligt. Vanligtvis klarar introducerade arter sig inte i sin nya livsmiljö, men ibland händer det sig att de trivs och bildar en förökande population. I vissa fall kan en främmande art trivas speciellt bra och kan då utgöra ett hot mot exempelvis områdets ursprungliga arter, ekosystem samt mot jord- och skogsbruket eller andra näringsgrenar. Främmande arter kan även förorsaka ekonomisk skada genom att exempelvis försämra människans, djurens eller växternas hälsa eller genom att sänka värdet på en fastighet.

Arter av främmande ursprung får inte spridas!

Några speciellt skadliga främmande arter:

  • jättelokor
  • jättebalsamin
  • vresros
  • kräftpest
  • spansk skogssnigel
  • mink

Gör så här

Om du träffar på en främmande art, vänligen rapportera din observation via portalet av främmande arter (länken hittar du till höger om sidan).

Bakgrundsinformation och lagstiftning


Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20151709