Kunnan omistamien metsäalueiden suunnittelussa ja hoidossa tavoitteena on pitää yllä metsien monikäyttöisyyttä, viihtyisyyttä sekä soveltuvuutta virkistyskäyttöön. Metsäsuunnittelussa ja -hoidossa ovat avainasemassa luonnonarvojen sekä monimuotoisuuden vaaliminen ja kulttuuriympäristöjen säilyttäminen.

Metsät ovat osa kuntien ilmastostrategioiden toteutusta. Niillä on taloudellista merkitystä ja ne edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi metsäalueet suojaavat asuinalueita melulta, tuulelta ja pölyltä. Metsät toimivat monipuolisen kaupunkieläimistön suojapaikkana tarjoten suojaa ja ravintoa niin pikkulinnuille ja jäniksille kuin muillekin eläimille. Jokamiehenoikeus sallii marjastuksen, sienestyksen ja metsän vapaamuotoisen virkistyskäytön. Sipoon kunnan metsien hoidosta vastaa tekniikka- ja ympäristöosaston katu- ja viheralueet yksikkö.

Kunnan metsät voidaan jakaa valtakunnallisen viheralueiden kunnossapitoluokituksen mukaan seuraavasti:

M1 Arvometsä

Arvometsät ovat erityisiä metsäalueita taajamassa tai sen ulkopuolella. Ne ovat erityisen tärkeitä ja arvokkaita maiseman, kulttuurin, luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden maanomistajan määrittämien erityisten ominaispiirteiden vuoksi. Arvometsiä voivat edustaa esimerkiksi maisemallisesti arvokkaat rantametsät, istutetut jalopuumetsät sekä linnustoltaan arvokkaat tiheäkasvuiset lehtometsät. Arvometsät ovat tyypillisesti pienialaisia ja rajattuja alueita, joiden käyttömuoto ja -aste vaihtelee. Virkistyskäyttö ohjataan yleensä muualle. Arvometsäksi luokittaminen edellyttää erityisen arvon nimeämistä ja sen perustelua. Arvometsät eivät ole suojeltuja metsäalueita, jotka sijoitetaan puolestaan Suojelualueet S -kunnossapitoluokkaan.

M2 Lähimetsä

Lähimetsät ovat asuinalueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia metsiä, joiden käyttö on päivittäistä. Niitä käytetään oleskeluun, leikkiin, kauttakulkuun, ulkoiluun, liikuntaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lähiluonnon vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin on tullut viime aikoina runsaasti uutta tietoa. On todettu, että pienikin pyrähdys metsässä alentaa verenpainetta ja vähentää stressiä. Tässäkin mielessä lähimetsät ovat arvokkaita luontoalueita asukkaille.

Kulkuväylien yhteyteen voidaan sijoittaa myös rakenteita, kalusteita ja varusteita sekä lähiliikuntapaikkoja. Käytöstä johtuva maapohjan kuluminen on tyypillistä, ja pohjakasvillisuus voi muuttua tai puuttua kokonaan ihmistoiminnan vuoksi. Lähimetsissä voi olla luonnonmukaisia hulavesirakenteita, kuten haluvesi- ja imeytyspainanteet, avo-ojia, purouomia, kosteikkoja ja lammikoita. Lähimetsät voidaan jakaa edelleen puistometsiin (M2.1) ja lähivirkistysmetsiin (M2.2).

M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä

Ulkoilu- ja virkistysmetsät ovat asuinalueiden läheisyydessä tai hieman etäämmällä sijaitsevia metsiä. Niitä käytetään ulkoiluun, retkeilyyn, liikuntaan, marjastukseen, sienestykseen ja virkistäytymiseen. Niissä voi olla erilaisia ulkoilu- ja retkeilykäyttöä palvelevia rakenteita, tulentekopaikkoja sekä hoidettuja polku- ja latuverkkoja. Ulkoilu- ja virkistysmetsät voidaan luokitella edelleen ulkoilumetsään (M3.1) ja retkeilymetsään (M3.2).

M4 Suojametsä

Suojametsät ovat asuinalueiden ja muun rakennetun ympäristön sekä erilaisten häiriötä aiheuttavien toimintojen, kuten liikenneväylien ja teollisuuslaitosten välissä sijaitsevia metsiä. Niitä käytetään suojaamiseen, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen. Suojametsät suojaavat muun muassa pienhiukkas-, pöly- ja meluhaitoilta. Samalla ne antavat näkösuojan ja toimivat tuuli- ja lumihaittoja lieventävänä vyöhykkeenä. Parhain suojavaikutus saadaan jatkuvasti peitteisellä ja monikerroksisella puustolla. Suojametsissä voi olla luonnonmukaisia hulavesirakenteita, kuten haluvesi- ja imeytyspainanteet, avo-ojia, purouomia, kosteikkoja ja lammikoita.

M5 Talousmetsä

Talousmetsät ovat talouskäytössä olevia metsiä, joihin kohdistuu taloudellisia odotuksia. Talousmetsät tarjoavat taloudellista tuloa ja materiaalia jatkojalostukseen sekä energiantuotantoon. Metsätalouden lisäksi ne ovat virkistyskäytössä.

Sipoonkorven kansallispuisto

Sipoonkorven kansallispuisto on kuin Uudenmaan luonto pienoiskoossa.
Monipuoliset retkeilymaastot kutsuvat virkistäytymään ja nauttimaan luonnonrauhasta aivan pääkaupunkiseudun kupeessa.

Kuva: Suvi Suovaara

kuva: Suvi Suovaara