Avloppsvatten

De fastigheter i glesbygden som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet bör ordna behandlingen av sitt avloppsvatten så att det inte medför sanitära olägenheter för hälsan eller miljön. Med avloppsvatten avses såväl avloppsvatten från vattenklosett som tvättvatten, dvs. gråvatten. Regn- och dräneringsvatten får inte behandlas tillsammans med avloppsvatten. Med vattenskyddet försöker man förhindra förorening av vattnen samt skadlig användning av vattenområdena. En negativ inverkan förhindras speciellt genom att minska den diffusa belastningen.

Kontakta oss: