Behandling av avloppsvatten i glesbygden

Om du äger en fastighet i glesbygden som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet, bör du ordna behandlingen av avloppsvattnet så, att det inte medför sanitära olägenheter för hälsan eller miljön. Med avloppsvatten avses såväl avloppsvatten från vattenklosett som tvättvatten, dvs. gråvatten. Regn- och dräneringsvatten får inte behandlas tillsammans med avloppsvatten.

Gör så här

Måste jag förnya mitt avloppsvattensystem?

Gamla avloppsvattensystem som omfattar endast en slamavskiljare och utlopp i dike bör ha förnyats så att de uppfyller reningskraven i lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden före 31.10.2019. Denna tidsfrist gäller endast avloppsvattensystem som är belägna på områden som omfattas av övergångstiden.

Du bör förnya ditt avloppsvattensystem om:

  • systemet är beläget på klassificerade grundvattenområden
  • avloppsvattnet som bildas i systemet kommer från en byggnad, som ligger på mindre än 100 meters avstånd från ett vattendrag eller havet. Avståndet ska bestämmas från strandlinjen enligt medelvattenstånd till byggnaden där hushållsavloppsvatten bildas.

Med hjälp av miljöförvaltningens karttjänst kan du bedöma om din fastighet ligger på ett grundvattenområde eller i närheten av ett vattendrag eller havet.

Du behöver inte förnya ditt avloppsvattensystem om:

  • systemet är beläget på ett område som inte omfattas av övergångstiden, dvs. området ligger utanför ett grundvattenområde eller på mer än 100 meters avstånd från ett vattendrag eller havet (då ska systemet förnyas i samband med följande stora renovering som kräver tillstånd)
  • fastigheten redan har ett avloppsvattensystem som uppfyller reningskraven (t.ex. minireningsverk eller funktionsduglig markbädd) eller fastigheten är ansluten till kommunens eller vattenandelslagets avloppsnät
  • det uppstår endast små mängder grått avloppsvatten på fastigheten (bärvatten eller motsvarande och torrtoalett)
  • fastigheten som är belägen på ett område som omfattas av övergångstiden har sökt miljövårdsmyndighetens tillstånd att avvika från reningskraven på basnivå
  • fastighetsägaren är född före 9.3.1943 och är stadigvarande bosatt på fastigheten (s.k. automatisk befrielse på grund av ålder; obs. befrielsen kan inte fås för en fritidsbostad eller om någon av innehavarna är stadigvarande bosatt någon annanstans eller född efter 9.3.1943)

För vem och på vilka villkor

Fastän du inte skulle behöva förnya ditt avloppsvattensystem, ska du ändå se till att det har gjorts en utredning om fastighetens avloppsvattensystem samt att det finns bruks- och underhållsanvisningar för det. De ska förvaras på fastigheten och uppvisas för myndigheten vid behov.

Om ett avloppsvattensystem fungerar bristfälligt eller medför olägenheter för miljön, ska det alltid utan dröjsmål repareras eller vid behov förnyas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning