Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

Om ditt avloppsvattensystem är beläget på ett område som omfattas av övergångstiden, kan du söka om tillstånd att avvika från reningskraven på basnivå i fall att systemet medför anmärkningsvärt obetydlig miljöbelastning eller de åtgärder som krävs för att förnya avloppsvattensystemet är oskäliga för fastighetsinnehavaren.

Kommunens miljövårdsmyndighet kan på ansökan bevilja fastighetsinnehavaren tillstånd att avvika från reningskraven på basnivå för högst fem år i sänder.

Gör så här

Skicka ansökningshandlingarna till Sibbo kommuns miljöövervakning per post. Du hittar blanketterna samt leveransadressen via länken du hittar till höger om denna sida. Du kan på eget ansvar också skicka ansökningshandlingarna elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi. Skickar du ansökan per e-post, ber vi dig komma ihåg, att information som skickas per e-post inte är skyddad i datanätet, vilket innebär att de sekretessbelagda uppgifternas datasäkerhet kan äventyras.

Försäkra dig om, att ansökan alltid innehåller följande saker:

 • blankett för avvikelse från kraven på behandling av avloppsvatten
 • situationsplan som visar läget för byggnader, behandlingssystem och utloppsplatser för avloppsvatten samt gränser och hushållsvattenbrunnar (bilaga 1, fritt formulerad)
 • beskrivning av avloppsvattensystemet (bilaga 2)

Dessutom ska till ansökan också alltid fogas en eller flera motiveringar till varför avvikelse söks:

 • redogörelse för små avloppsvattenmängder från fastigheten (bilaga 3A)
 • redogörelse för anslutning av fastigheten till avlopp (bilaga 3B)
 • redogörelse för hög ålder hos innehavarna av fastigheten och andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssituation (bilaga 3C)
 • redogörelse för fastighetsinnehavarnas arbetslöshet, sjukdom eller socialt hinder för betalning (bilaga 3D)

För vem och på vilka villkor

Anledningar att söka om tillstånd att avvika från reningskraven är:

Anmärkningsvärt obetydlig miljöbelastning, varvid:

 • antalet stadigvarande bosatta på fastigheten får vara högst 1–2
 • man bor dessutom på fastigheten bara en del av året, och även då i liten utsträckning
 • man beträffande kvaliteten på avloppsvattnet tar hänsyn till om fastigheten exempelvis har tillgång till vattenklosett eller ett system som skiljer åt toalettvatten och annat avloppsvatten

eller

Åtgärdernas oskälighet, varvid:

 • den investering som behövs vore oskälig för fastighetsinnehavaren. Avvikelse kan beviljas endast om åtgärderna skulle medföra både höga kostnader och vara tekniskt krävande, t.ex. på grund av terrängen.
 • myndigheten vid bedömningen av huruvida åtgärderna är oskäliga beaktar följande:
 1. fastighetens läge på ett område som ska anslutas till ett avloppsnät
 2. hög ålder hos innehavaren av fastigheten och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssituation
 3. långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning

Beslutet om avvikelse ges specifikt för varje behandlingssystem. För varje beslut tas en avgift enligt avgiftstabellen i Sibbo kommuns miljövårdsmyndighets taxa ut.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En fastighet som inte har anslutit sig till ett allmänt avlopp och inte heller ansökt om befrielse från anslutningsskyldigheten kan ansöka om undantagslov för högst fem år i sänder. Tillstånd att avvika från kraven på behandling av avloppsvatten kan beviljas om den boende är äldre eller på särskilda grunder i anslutning till hälsa, ekonomi eller livssituation. En förutsättning för tillstånd är att miljöbelastningen avloppsvattnet orsakar

är mycket liten.

Undantag ska sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten. Ett beviljat tillstånd upphör om fastigheten börjar producera mer avloppsvatten än tidigare, om fastigheten säljs eller får en ny innehavare av annan orsak.

Lagom ändring av miljöskyddslagen https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170019