Miljöövervakningens uppgifter

I kommunen fungerar en miljövårdsmyndighet som antingen består av kommunens eget organ eller av samarbete mellan kommuner så som stadgat i kommunallagen. Som organ fungerar oftast miljöutskottet, till vars uppgifter hör, förutom de miljövårdens myndighetsuppgifter som definierats i många lagar, allmänt främjande av miljöskyddet. Kommunstyrelsen kan inte fungera som miljövårdsmyndighet.

För att övervaka och främja miljövården inom kommunen skall den kommunala miljövårdsmyndigheten:

• Sköta de uppgifter som i lag eller med stöd av den stadgats eller bestämts ankomma på den

• Bidra till planeringen och utvecklandet av miljövården

• Ge akt på miljösituationen samt ombesörja utredningar och forskning i anslutning till den

• Delta i anordnandet av den handledning och rådgivning i miljövård som behövs i kommunen

• Avge utlåtanden och göra framställningar till andra myndigheter samt hos dem ta initiativ i frågor som ansluter sig till miljövården

• Bidra till skötseln av information, upplysning och utbildning i kommunen i frågor som gäller miljövården

• Främja det kommunala samarbetet i miljövårdsfrågor med andra myndigheter och samfund samt

• Utföra andra uppgifter som i instruktion har ålagts den

Om kommunens miljövårdsmyndighets uppgifter stadgas ytterligare i miljöskyddslagen, avfallslagen, lagen om vattentjänster, vattenlagen, terrängtrafiklagen och sjötrafiklagen. Dessa uppgifter är i allmänhet tillstånds- och tillsynsmyndigheters uppgifter.

Gör så här

Miljöövervakningen betjänar både per e-post och per telefon, men primärt önskar vi kontakt per e-post till myndighetsadressen: miljo@sibbo.fi. Länken till personalens telefonnumror och uppgifter hittar du till höger på denna sida, under rubriken E-tjänst.