Välfärdsplan för barn och unga 2022–2025

Välfärdsplanen för barn och unga är ett dokument som upprättas i enlighet med barnskyddslagen (417/2007) för att styra, leda och utveckla välfärdstjänster riktade till barn, unga och familjer i kommunen.  Läs mer om välfärdsplanen för barn och unga på THL:s webbplats (enbart på finska).

Östra Nylands välfärdsområde kommer från och med den 1 januari 2023 att ansvara för att tillhandahålla och organisera socialtjänster, hälsovårdstjänster och räddningstjänster för invånarna i Sibbo. Denna välfärdsplan för barn och unga gäller främst de välfärdstjänster som stannar kvar i kommunen efter inrättandet av välfärdsområdet, t.ex. småbarnspedagogik, kultur- och fritidstjänster och utbildningstjänster. I planen för välfärdsområdet fastställs riktlinjer och mål för de tjänster som välfärdsområdet ansvarar för och för samarbetet inom området. Välfärdsområdet samordnar planerna inom sitt område till en sammanhängande helhet tillsammans med kommunerna i regionen.

Hörnstenarna i Sibbos välfärdsplan för barn och unga är den nationella barnstrategin och kommunens strategi. Syftet med den nationella barnstrategin är att skapa ett verkligt barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnens rättigheter. Läs mer om barnstrategin på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats. Enligt Sibbo kommuns strategi är förbättringen av barns och ungdomars välbefinnande ett av huvudmålen för den nuvarande fullmäktigeperioden. Läs mer om Sibbos strategi (2022–2025) här.

Välfärdsplanen för barn och unga är en del av kommunens omfattande välfärdsberättelse. Sibbos välfärdsberättelse hittar du på den här webbplatsen.  Sibbos välfärdsplan för barn och unga innehåller information om barns, ungdomars och familjers uppväxtförhållanden och aktuella välbefinnande i Sibbo. Planen innehåller också en översikt över det aktuella läget när det gäller barnskydd och elevvården i Sibbo. Dessutom beskrivs i planen de tjänster som främjar barns och ungdomars välbefinnande och förebygger problem samt målen och åtgärderna för välfärdsarbetet under perioden 2022–2025.

Välfärdsplanen för barn och unga har utarbetats i samarbete mellan social- och hälsovårdstjänsterna, småbarnspedagogiken, kultur- och fritidstjänsterna, utbildningstjänsterna, elevvården och sysselsättningstjänsterna i Sibbo kommun. Även tjänsteinnehavarledningen, fullmäktige och ungdomsfullmäktige har deltagit i arbetet. Elevråden i Sibbos skolor har också deltagit i utvecklingen av kommunens mål och åtgärder för välbefinnande.

Planen godkändes av fullmäktige xx.xx.xxxx (datum läggs till senare) som även följer med hur planen genomförs. Fullmäktige ska ta hänsyn till planen i respektive års ekonomi- och verksamhetsplan.

 

Uppväxtförhållanden för barn och unga

Statistikuppgifter om bland annat familjetyper,  trångboddhet, utbildning och arbetslöshet i Sibbo.

Uppväxtförhållanden för barn och unga

Barns och ungdomars välbefinnande, nuläget

Hur mår barn och unga i Sibbo? Här hittar du statistikuppgifter om välfärd och hälsa.

Barns och ungdomars välbefinnande, nuläget

Barnskydd

Barnskyddets syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.

Barnskydd, nuläget

Elev- och studerandevård

Elev- och studerandevård handlar om att ta hand om elevens och den studerandes välbefinnande och förutsättningar för lärande.

Elev- och studerandevård, nuläget

Tjänster för barn och unga

Social- och hälsovårdstjänsterna främjar barnens, de ungas och familjernas hälsa och välbefinnande.

Sibbo kommuns tjänster för barn och unga

Det här strävar vi efter - målsättningar och åtgärder

Huvudmålen för arbetet för barns och ungdomars välbefinnande i Sibbo 2022–2025 är att främja psykiskt välbefinnande, trygghet i vardagen och delaktighet.

Målsättningar och åtgärder

Östra Nylands välfärdsområde

Sibbo hör till östra Nylands välfärdsområde. Välfärdsområdet tar ansvaret för att ordna och producera social- och hälsovården på primär- och specialiserad nivå och räddningsväsendet från och med 1.1.2023.

Östra Nylands välfärdsområde