Välfärdsplanen – Aktuellt inom barnskydd

Barnskyddets syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.  Läs mer om barnskydd på en allmän nivå på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Bild: Suvi Suovaara

I barnskyddslagen (417/2007) delas barnskyddet in i förebyggande barnskydd samt barn- och familjeinriktat barnskydd. Inom förebyggande barnskydd är barnet eller familjen inte klient inom barnskyddet. De viktigaste förebyggande tjänsterna eller verksamheterna för barn är till exempel rådgivningsbyråer, småbarnspedagogiken, skolan, ungdomsväsendet samt primärhälsovården. Organisationer, församlingar och föreningar utför också ett viktigt förebyggande barnskyddsarbete.

En ny socialvårdslag trädde i kraft 2015. Den införde också mer förebyggande stödtjänster till socialtjänsten för barnfamiljer samt en skyldighet att bedöma behovet av stöd och tillhandahålla stödtjänster även om kriterierna för barnskyddsstatus inte uppfylls. Dessa tjänster har utökats i kommunerna sedan lagen ändrades, och nya stödformer har också utvecklats.

Barn- och familjespecifikt barnskydd sker när barnet och familjen är barnskyddsklienter. Det barn- och familjespecifika barnskyddet omfattar utarbetande av en klientplan, stödåtgärder inom öppenvården, brådskande placering och omhändertagande av barn samt ordnande av fosterhem samt eftervård.

I Sibbo arbetar 12 personer inom socialtjänsten för barnfamiljer. Enheten Socialservice för barnfamiljer tar emot både barnskyddsanmälningar och orosanmälningar samt förfrågningar om stöd för barnfamiljer. Dessa anmälningar ska behandlas inom sju dagar och när det beslutas att göra en mer omfattande bedömning av servicebehovet ska detta göras inom tre månader och nödvändigt stöd ska tillhandahållas. Enligt socialvårdslagen kan familjer beviljas en rad stödtjänster, t.ex. hemtjänst för barnfamiljer och social rådgivning. I Sibbo tillhandahålls dessa tjänster huvudsakligen i egen regi, men vid behov även som köptjänster.

Barnskyddstjänsterna i Sibbo består av fyra anställda, en ledande socialarbetare och ett antal socialhandledare. Stödtjänster inom barnskyddets öppenvård skaffas också som köptjänster.

År 2021 gjordes 661 barnskyddsanmälningar i Sibbo (se diagrammet ovan). Största delen av anmälningarna görs av polisen och nödcentralen. De flesta barnskyddsanmälningar görs för barn i skolåldern. De vanligaste orsakerna till anmälan är barnets hemförhållanden, bristande föräldraskap eller barnets eget beteende. Cirka 8 % av anmälningarna rör misstänkt barnmisshandel. Ibland är de stödåtgärder som tillhandahålls av barnskyddet inte tillräckliga och barnet måste placeras utanför hemmet. Man utvärderar hela tiden hur länge placeringen varar och strävar efter att barnet ska kunna återvända till sitt eget hem så snart som möjligt. Ett tiotal nya placeringar görs varje år, varav en del kan avslutas ganska snabbt.

En jämförelse mellan kostnaderna för primärvården i medelstora kommuner (2021) (se tabellen nedan, enbart på finska) visar att de åldersstandardiserade kostnaderna för barn- och familjetjänster i Sibbo var lägsta bland jämförelsekommunerna. Kostnaderna var 45,8 % lägre än de genomsnittliga kostnaderna. I samma jämförelse mellan nio kommuner hade Sibbo investerat 26,2 % mer än genomsnittet i förebyggande och tidigt stöd för familjer. Däremot var de åldersstandardiserade kostnaderna för barnskyddet i Sibbo de lägsta i jämförelsekommunerna, till och med 65,8 % lägre än genomsnittet för jämförelsekommunerna. Genom att investera i förebyggande åtgärder och barnskyddets öppenvård har kostnaderna för barnskydd kunnat hållas överkomliga i Sibbo. I Sibbo är det ganska sällsynt att man tillgriper sista utväg och i synnerhet att barnen placeras utom hemmet.

Utanför tjänstetiden sköts det akuta barnskyddsarbetet och socialjouren av social- och krisjouren i Borgå. Sibbo kommun har undertecknat ett samarbetsavtal med Borgå om social- och krisberedskapstjänster 2019.

Sibbo kommun har ingen egen enhet för vård utanför hemmet, utan en lämplig plats för ett barn i behov av placering hittas antingen inom familjevården eller som köpt tjänst. Sibbo har konkurrensutsatt vårdplatserna utanför hemmet tillsammans med de övriga kommunerna i Nyland. Även övervakningen av vårdplatserna sker i samarbete med Nylands kommuner.

Tidsfrister för servicen som erbjuds av socialvården och Tjänster för barnfamiljer övervakas på nationell nivå varje halvår. I Sibbo uppfylldes de lagstadgade tidsfristerna väl under 2021. Detta tyder på att resurserna har använts på ett sätt som motsvarar behovet av tjänsten.