[Utkast – Värfärdsplan] Uppväxtförhållanden för barn och unga

Statistikuppgifter om bland annat familjetyper,  trångboddhet, utbildning och arbetslöshet i Sibbo.

Antal minderåriga

Antalet barn i småbarnspedagogiksåldern har minskat med 184 barn (–10,8 %) under de senaste tio åren. Under samma period har antalet barn i grundskoleåldern ökat med 186 (11,8 %). Å andra sidan tycks antalet barn i lågstadieåldern ha börjat minska under de senaste två åren efter en lång period av ökning. Variationen i antalet ungdomar i åldern 13–18 år har varit liten under decenniet.

Familjetyper

Antalet familjer i Sibbo har ökat med cirka 18 procent på tio år. År 2020 fanns det 2 552 familjer med barn under 18 år, dvs. 42 % av alla familjer. Andelen ensamförsörjarfamiljer bland barnfamiljerna har ökat med 53 procent under det senaste decenniet. År 2020 var en av fem barnfamiljer en enföräldersfamilj.

Trångboddhet

Vad betyder begreppet trångboddhet? Läs mer på Statistikscentralens webbplats.

23 % av hushållen med barn i Sibbo bodde trångt år 2020. Andelen trångbodda barnfamiljer av alla barnfamiljer har varit nästan oförändrad i Sibbo under tio år. Relativt färre barnfamiljer i Sibbo bor trångt än genomsnittet i hela landet och i östra Nyland.

Andel låginkomsttagare

Vad betyder begreppet låginkomsttagare? Läs mer på Statistikscentralens webbplats.

I Sibbo var år 2020 både den totala låginkomstgraden (6,5 %) och låginkomstgraden för barn (5,6 %) lägre än genomsnittet för östra Nyland (13,4 %) och hela landet (12,4 %). Låginkomstgraden i Sibbo har legat på samma nivå under de senaste tio åren.

Antal mottagare av utkomststöd

Vem är berättigad till utkomststöd? Läs mer på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

16 % av ungdomarna i åldern 18–24 år i Sibbo fick utkomststöd 2020.  Andelen unga som får utkomststöd har ökat kraftigt sedan 2018, både i Sibbo och i landet som helhet.

Andelen barnfamiljer som får utkomststöd har legat på samma nivå i Sibbo i tio år. År 2020 fick 4,5 % av barnfamiljerna i Sibbo utkomststöd.

I Sibbo får relativt färre unga och barnfamiljer utkomststöd än i landet som helhet och i genomsnitt i östra Nyland.

Utbildning

Vad avses med begreppet ”personer utanför utbildningssystemet”? Läs mer på webbplatsen Sotkanet.fi.

I Sibbo var 7,7 % av ungdomarna i åldern 17–24 utanför utbildningssystemet år 2020. Relativt sett var andelen unga utanför utbildningssystemet i Sibbo nästan lika stor som i hela landet (7,8 %) och i östra Nyland (7,8 %).

Andelen Sibbobor över 20 år som har högskoleutbildning var 36,4 % år 2020. Motsvarande siffra för hela landet var 32,6 % och 31,5 % i östra Nyland. Andelen personer med mellanstadieutbildning av befolkningen i samma ålder var 37,9 % i Sibbo.

Arbetslöshet

År 2020 var 9,8 % av arbetskraften i Sibbo arbetslös. Arbetslösheten i Sibbo är lägre än genomsnittet i östra Nyland och i landet som helhet. Sibbo hade också en lägre ungdomsarbetslöshet. År 2020 var 13,9 % av ungdomarna i åldern 18–24 år arbetslösa i Sibbo. I hela landet var motsvarande siffra nästan tre procentenheter högre, 16,7 %, och i östra Nyland ungefär en procentenhet högre, 14,8 %.

Sibbos välfärdsberättelse 2021–2025 innehåller en bredare översikt över invånarnas välbefinnande i Sibbo och de faktorer som påverkar det.