Rakentamisen lupahakemuksen laadinta ja jättäminen

Sipoossa on käytössä Lupapiste-asiointipalvelu, jonka kautta haetaan rakentamisen lupia ja hoidetaan niihin liittyvää viranomaisasiointia. Sipoon rakennusvalvonta käsittelee kaikki lupahakemukset sähköisesti. Sähköisen palvelun kautta rakennushankkeen lupa-asiointi sujuu kätevästi verkossa.

Huolellisesti kirjattu lupahakemus sekä hyvin laaditut suunnitelmat ja kattavasti liitetyt asiakirjat edesauttavat nopeaa luvan käsittelyä rakennusvalvonnassa.

Hakemukseen liitettävät tiedot

Pääsuunnittelijan on päivättävä ja allekirjoitettava pääpiirustukset sekä muut selvitykset ja suunnitelmat sähköisesti Lupapisteessä.

Lupapisteen hakemukseen liitettävät asiakirjat asiakkaan toimesta:

 • Hakemuksen tiedot
 • Hankkeen osapuolet
 • Kaikki kiinteistön omistajat/ haltijat
 • Pääsuunnittelija (tutkintotodistus ja CV tai referenssiluettelo liitteenä)
 • Rakennussuunnittelija (tutkintotodistus ja CV tai referenssiluettelo liitteenä)
 • Suositus: Rakennesuunnittelija (tutkintotodistus ja CV tai referenssiluettelo liitteenä)
 • Suositus: LVI-suunnittelija (tutkintotodistus ja CV tai referenssiluettelo liitteenä)
 • Suositus: Mahdolliset muut suunnittelijat (tutkintotodistus ja CV tai referenssiluettelo liitteenä)
 • Pääpiirustukset: vähintään asemapiirros, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset
 • Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä tarvittaessa naapurin suostumus
 • Hakemus liittymisestä vesihuoltoon tai jätevesijärjestelmän suunnitelma
 • Perustamistapalausunto ja pohjatutkimus
 • Energiaselvitys
 • Kosteudenhallintaselvitys
 • Muut mahdollisesti tarvittavat liitteet, kuten valtakirjat, selvitys rakennuspaikan hallinnasta jne.

Lupapisteen hakemukseen liitettävät asiakirjat kunnan toimesta:

 • Lainhuutotodistus
 • Kiinteistörekisteriote
 • Kiinteistörekisterikartta
 • Peruskarttaote ja/tai kaavaote
 • Mahdollinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös

Toimi näin

Rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Naapurin kuuleminen

Luvan hakemisesta on ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäisen kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Mikäli kiinteistöllä on useampi omistaja tai haltija, heitä kaikkia tulee kuulla.

Luvanhakijan kannattaa kuulla naapurit itse, sillä se nopeuttaa lupahakemuksen käsittelyä ja säästää rahaa. Kuulemisessa käytetään rakennusvalvonnan laatimaa kuulemislomaketta ja sen ohessa olevaa kirjallista ohjetta. Täytetyt ja allekirjoitetut kuulemislomakkeet liitetään Lupapisteeseen mieluummin yhtenä tiedostona. Kuulemisen voi hoitaa myös Lupapisteen kautta sähköisesti, mikäli naapurin sähköpostiosoite on tiedossa.

Myös rakennusvalvonta voi hoitaa kuulemisen, jolloin veloitus on valtuuston hyväksymän rakennusvalvontataksan mukainen.

Naapurin suostumus

Naapurin kuulemisen lisäksi voidaan edellyttää myös naapurin suostumusta, mikäli suunnitelmissa poiketaan kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä, esimerkiksi jos rakennus halutaan sijoittaa lähemmäksi naapuritontin rajaa kuin asemakaava tai rakennusjärjestys sallii. Suostumus pyydetään vain niiltä naapureilta, joiden etuun asia vaikuttaa. Hakija hoitaa aina suostumuksen hakemisen. Suostumus annetaan kirjallisesti ja suostumuksen kohde tulee yksilöidä.