Tillfällig småbarnspedagogik

Det är möjligt att vid behov köpa barnet enskilda vårddagar på ett daghem. Enskilda dagar i kommunens småbarnspedagogik skräddarsys vid behov av placeringskoordinatorn tillsammans med familjen. En förutsättning enligt lagen är att det finns en ledig plats på daghemmet.

Gör så här

Då behovet av tillfällig vård uppstår, var så fort som möjligt i kontakt med placeringskoordinatorn för ert område. Hen kartlägger situationen på daghemmen ordnar tillfällig daghemsvård.

För vem och på vilka villkor

Det är ändå värt att notera barnets förmåga att klara sig i en för hen främmande omgivning utan bekanta vuxna.

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tillfällig dagvård i Sibbo kommun är avgiftsbelagd. Avgiften fastställs enligt gällande taxa. För tillfället är avgiften för tillfällig heldagsvård 25,90 €/dag.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fråga efter tillfällig småbarnspedagogik från din hemkommun om du behöver vård för ditt barn då och då, Både kommunerna och de privata daghemmen erbjuder möjlighet till tillfällig småbarnspedagogik.

Om du får hemvårdsstöd, kan du använda tillfällig småbarnspedagogik som ordnas av kommunen högst fem dagar under en kalendermånad. Köp av tillfällig vård som ordnas av en privat aktör påverkar inte hemvårdsstödet.

Inom den tillfälliga småbarnspedagogiken utarbetas ingen individuell plan för småbarnspedagogik för barnet.

Lag om småbarnspedagogik https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540