Sysselsättningsstöd

Stödd sysselsättning är för personer som på grund av skada, sjukdom, rehabilitering eller annan orsak behöver specialstöd av kommunen för att kunna sysselsätta sig.

Målet är att förbättra din arbets- och funktionsförmåga och dina möjligheter att hitta arbete. Vid möten med arbetstränaren kartläggs din livssituation samt dina tankar och önskemål inför framtiden, speciellt i anknytning till arbetssökandet och sysselsättningen. Stöd erbjuds även för att utreda arbetsförmågan och söka studieplatser.

Gör så här

Du kan kontakta tjänsten själv, eller också kan du söka till den via social- och hälsotjänsterna eller via arbets- och näringsbyrån.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för arbetslösa arbetssökande vars arbetslöshet har förlängts eller hotar att förlängas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialvårdsklienter kan få hjälp med att få sysselsättning om de på grund av handikapp, sjukdom, pågående rehabilitering eller av någon annan orsak behöver särskilt stöd för det. Hjälp kan till exempel vara rådgivning eller erbjudande av arbetsmöjligheter.

Socialväsendet ger information om stödmöjligheterna. Målet är att kunden får avlönat arbete.

Socialvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141301