Sysselsättningsstöd

Stödd sysselsättning är för personer som på grund av skada, sjukdom, rehabilitering eller annan orsak behöver specialstöd av kommunen för att kunna sysselsätta sig.

Målet är att förbättra din arbets- och funktionsförmåga och dina möjligheter att hitta arbete. Vid möten med socialarbetaren kartläggs din livssituation samt dina tankar och önskemål inför framtiden, speciellt i anknytning till arbetssökandet och sysselsättningen. Stöd erbjuds även för rehabilitering, att utreda arbetsförmågan, söka studieplatser och ansöka om pension.

Gör så här

Du kan kontakta tjänsten själv, eller också kan du söka till den via social- och hälsotjänsterna eller via arbets- och näringsbyrån.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för arbetslösa arbetssökande vars arbetslöshet har förlängts eller hotar att förlängas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunerna stöder sysselsättningen av personer som är klienter hos socialvården genom att erbjuda rådgivning och arbetsmöjligheter. Sysselsättningsstödet gäller personer som på grund av handikapp, sjukdom, pågående rehabilitering eller annan orsak behöver särskilt stöd i sin sysselsättning. Kommunens socialväsende ger information om stödmöjligheterna. Målet är att det ska leda till ett lönearbete.

Socialvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141301