Servicestyrning för arbetslösa

Sibbo kommuns sysselsättningstjänster erbjuder personer som är arbetslösa eller löper risken att bli arbetslösa rådgivning i ärenden förknippade med hälsa och socialtjänsterna. Dessa är till exempel frågor som har att göra med hälsa, arbetsförmåga eller rehabilitering. Du får information om de tjänster som finns till ditt förfogande samt får råd i hur man ska söka sig till dem. Vid behov ger vi också råd i hur man söker ekonomiskt stöd och i samordningen av olika stödformer.

Gör så här

Du får råd och kan boka ett möte genom att kontakta Sibbo kommuns sysselsättningschef, antingen per telefon eller via e-post.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för Sibbobor som antingen är arbetslösa eller löper risken att bli utan arbete.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet erbjuds rådgivning och handledning i frågor som gäller hälso- och socialtjänster. Sådana frågor är till exempel frågor om hälsa, arbetsförmåga och rehabilitering. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ger de råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden samordnas.

Arbetslösa kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna. Arbets- och näringsbyrån ansvarar för rådgivningen som gäller arbetsökning och utbildning.

Hälso- och sjukvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326