Servicestyrning för arbetslösa

Sibbo kommuns sysselsättningstjänster erbjuder personer som är arbetslösa eller löper risken att bli arbetslösa rådgivning i ärenden förknippade med arbete och skolning. Dessa är till exempel frågor som har att göra med arbetsförmåga eller skolning. Du får information om de tjänster som finns till ditt förfogande samt får råd i hur man ska söka sig till dem.

Gör så här

Du får råd och kan boka ett möte genom att kontakta Sibbo kommuns sysselsättningschef, antingen per telefon eller via e-post.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för Sibbobor som antingen är arbetslösa eller löper risken att bli utan arbete.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I servicehandledningen för arbetslösa handleder rådgivarna i frågor som gäller hälso- och socialtjänster. Sådana frågor är till exempel frågor om hälsa, arbetsförmåga och rehabilitering. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. De ger vid behov också handledning i hur man ansöker om och samordnar ekonomiska stöd.

Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna. Arbets- och näringsbyrån ansvarar för rådgivning i anslutning till jobbsökning och utbildning. Tjänsten riktar sig till arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet.

Hälso- och sjukvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326