Påbörjandet av byggprojektet

Den som planerar att börja bygga, samt de planerare som är inkopplade i projektet, bör sätta sig in i förutsättningarna för byggandet på byggplatsen, i närmiljön och i planen för området. Dessutom bör man beakta byggnadsordningen och eventuella byggsättsanvisningar, som utarbetats för området. I det här skedet ska kartmaterialet och eventuella övriga tekniska basuppgifter skaffas. Vi rekommenderar att småhusbyggare kontaktar byggexperter omedelbart efter att de skaffat tomten. I det här skedet ska byggprojektets svårighetsgrad och planerarnas uppgifter och kompetens övervägas.

Det krävs många experter för att ett byggprojekt ska lyckas:

  • Lovberedningschefen och lovarkitekterna och lovingenjören ger råd om hur byggprojektets tillstånd ska sökas
  • Huvudplaneraren svarar för den övergripande planeringen och dess kvalitet; de övriga planerarna svarar för sina respektive planeringsområden
  • Den ansvariga arbetsledaren svarar för att byggandet på byggarbetsplatsen följer bestämmelserna och det beviljade tillståndet, samt att arbetet följer god byggnadssed; de övriga arbetsledarna svarar för sina respektive ansvarsområden.

Rätt att påbörja byggnadsarbetet och betalning av garanti

Efter att bygglov har beviljats kan byggarbetet påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft förutsatt att rätt att påbörja arbetet har beviljats. Det lönar sig att söka om rätt att påbörja arbetet i samband med lovansökan genom att ange detta i projektbeskrivningen i Lupapiste.

Avgiften för rätten att påbörja arbetet fastställs enligt byggnadstillsynens taxa och storleken på säkerhetsavgiften fastställs enligt byggprojektets omfattning:

Egnahems- och parhus samt ekonomibyggnader säkerhetsavgift 5 000,00 €

Rad- och höghus, skolor m.m. och stora hallar säkerhetsavgift 10 000,00 €

Rätten att påbörja arbetet beviljas oftast för grundläggningsarbetet. Efter att lovet har beviljats skickar byggnadstillsynen kommunens kontouppgifter till den sökande för inbetalning av säkerhetsavgiften.

Säkerhetsavgiften återbetalas till den sökandes konto efter att lovet har vunnit laga kraft. Kommunen erhåller ansökningsavgiften för rätten att påbörja arbetet, som ersättning för behandling av säkerheten.