Hemvård av barn

Bild: Suvi Suovaara.

Familjen kan själv vårda barnet eller anställa en vårdare till hemmet.

Ena föräldern eller t.ex. en släkting som vårdar barnet, kan få hemvårdsstöd och kommuntillägg för vård av barnet hemma. Hemvårdsstöd kan ansökas av familjer som har barn under 3 år som inte deltar i kommunal dagvård. Privatvårdsstöd kan ansökas av familjer som har barn under skolåldern som inte deltar i kommunal dagvård.

För att vårda barn hemma kan man få stöd för hemvård, stöd för privat vård, flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning. Stödets form och belopp påverkas till exempel av barnets ålder, vem som sköter om barnet och om barnet vårdas hemma på heltid. Familjen kan även anställa en vårdare hem eller tillsammans med en annan familj.

Kommuntillägget i Sibbo

I Sibbo betalas kommuntillägg ifall följande kriterier uppfylls:

  • alla barn under skolåldern bör omfattas av hemvårdsstödet,
  • inget kommuntillägg betalas ifall familjen erhåller föräldrapenning,
  • Familjens alla barn under skolåldern vårdas hemma,
  • I det fall att ett syskon till ett barn som omfattas av hemvårdsstödet är i behov av särskilt stöd, kan chefen för småbarnsfostran avgöra om kommuntillägg betalas även om barnet med behov av särskilt stöd är i dagvård.

Familjen som arbetsgivare

Flera familjer kan tillsammans fungera som arbetsgivare när någon av de vuxna namngetts som ansvarsperson för arbetsgivaruppdraget. Föräldrarna kan också anställa en barnskötare till hemmet genom ett vårdtjänstföretag. I sådana fall kan de ansöka om hushållsavdrag i sin beskattning.

Ansök om förmåner hos FPA.

En tabell med fyra kolumner: Stöd för hemvård av barn, Lagstadgad vårdpenning, Lagstadgat vårdtillägg som påverkas av familjens inkomster, samt Kommuntillägget i Sibbo.

Gör så här

Ansök om stöd för hemvård och privat vård från FPA.

När du ansöker om privatvårdsstöd från FPA, ska du först kontakta din hemkommun. Kommunen kontrollerar vårdarens behörighet och brottsliga bakgrund och skickar behövliga handlingar till FPA. FPA betalar privatvårdsstödet direkt till vårdaren.

FPA betalar hemvårdsstödet till barnets huvudsakliga vårdare, dvs. i allmänhet till dig som förälder. Du kan använda stödet för att betala vårdarens lön.

Sakkunnig inom småbarnspedagogik träffar barnskötaren eller besöker vårdstället (ifall flera familjer tillsammans). Hon undertecknar även ansökan som berättigar till att ansöka om stöd för vården och ska överlämnas till FPA. Därefter kan föräldrarna ansöka om hemvårdsstöd eller stöd för privat vård från FPA.

För vem och på vilka villkor

Barnets föräldrar väljer själva den person som ska sköta om deras barn. Innan personen anställs ska familjen vara i kontakt med kommunen som granskar skötarens behörighet.

Om familjen anställer en vårdare, fungerar familjen som vårdarens arbetsgivare och ansvarar för lönebetalningen jämte förskottsinnehållning samt för lagstadgade pensions- och socialförsäkringsavgifter. Vårdaren har också rätt till företagshälsovård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjen kan anställa en barnskötare till sitt hem och få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för lönekostnaderna. För vård av barn under 3 år får man hemvårdsstöd och för vård av barn under skolåldern privatvårdsstöd. Flera familjer kan fungera som arbetsgivare tillsammans så att någon av de vuxna har utsetts till ansvarsperson för arbetsgivaruppgifterna.

En vårdare som anställts till ger inte småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19961128

E-tjänst