Lapsen hoito kotona

Kuva: Suvi Suovaara.

Perhe voi hoitaa lastaan itse tai palkata hoitajan kotiinsa.

Lapsen kotona hoitamiseen voi jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen, saada kotihoidon tukea ja kunta-lisää. Kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaalle lapselle, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Alle kouluikäisen lapsen hoitoon, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa voi saada yksityisen hoidon tukea.

Lapsen kotona hoitamiseen voi saada kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea, joustavaa hoitorahaa ja osittaista hoitorahaa. Tuen muotoon ja määrään vaikuttavat esimerkiksi lapsen ikä, kuka lasta hoitaa ja hoidetaanko lasta kotona kokoaikaisesti tai vain osan aikaa viikosta. Hoitajan voi palkata myös kotiin tai palkata yhdessä toisen perheen kanssa.

Sipoon kuntalisä

Sipoossa kuntalisää maksetaan seuraavin ehdoin:

  • kaikkien alle kouluikäisten lasten tulee olla kotihoidontuen piirissä,
  • kuntalisää ei makseta mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa,
  • Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona,
  • Jos kotihoidon tukea saavan lapsen sisaruksella on erityisen tuen tarve, voi varhaiskasvatuspäällikkö ratkaista, että kuntalisää maksetaan, vaikka erityistä tukea tarvitseva lapsi olisi päivähoidossa.

Perhe työnantajana

Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi. Vanhemmat voivat hankkia lapselle hoitajan kotiin myös hoivapalveluyrityksestä. Tällöin he voivat hakea verotuksessaan kotitalousvähennystä.

Hae tukia Kelasta.

Toimi näin

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun haet yksityisen hoidon tukea Kelasta, ole ensin yhteydessä kotikuntaasi. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä sinulle vanhempana. Voit käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Varhaiskasvatuksen asiantuntija tapaa hoitajan tai tekee tarkastuskäynnin hoitopaikassa (mikäli kyseessä useampi perhe). Hän myös allekirjoittaa Kelalle lähetettävän hakemuksen, joka oikeuttaa hakemaan hoidolle tukea. Tämän jälkeen vanhemmat voivat hakea kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea Kelalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsen vanhemmat valitsevat itse henkilön, joka hoitaa heidän lastaan. Ennen henkilön palkkaamista perheen on oltava yhteydessä kuntaan, joka tarkistaa hoitajan kelpoisuuden.

Jos perhe palkkaa hoitajan, perhe toimii hoitajan työnantajana. Tällöin perhe vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Kotiin palkattu hoitaja ei anna varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128

Verkkoasiointi