Fullmäktige

Bild: Paula Ropponen

Fullmäktiges uppgifter

Enligt kommunallagen 14 § ansvarar fullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt.

Fullmäktige fattar beslut om

 • kommunstrategin
 • förvaltningsstadgan
 • budgeten och ekonomiplanen
 • principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv
 • de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk
 • grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten
 • grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen
 • de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer
 • ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld
 • valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan
 • grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner
 • valet av revisorer
 • godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet
 • annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om.

Fullmäktiges sammansättning

Fullmäktige i Sibbo består av 43 medlemmar. Under fullmäktigeperioden 2021-2025 är följande grupper representerade: Svenska folkpartiet (14 ledamöter), Samlingspartiet (13), Centern (1), SDP (3), Gröna Förbundet (4), Sannfinländarna (5), Rörelse Nu (3). Nya kommunfullmäktige består till 53 procent av män och 47 procent kvinnor.

Fullmäktiges ordföranden

Ordförande - Ari Oksanen (Saml.)

I viceordförande - Kicka Lindroos (SFP)

II viceordförande - Ilkka Sillanpää (Sannf.)

III viceordförande - Tapio Virtanen (SDP)

Fullmäktige sammanträder i Festsalsbyggnaden. Fullmäktiges möten är öppna och kommuninvånarna är välkomna att följa med mötena.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det går också att se på inspelningen i efterhand.

Fullmäktigegruppernas ordföranden

Svenska folkpartiet - Micaela Röman

Samlingspartiet - Tuomas Alaterä

De gröna - Lilli Kahri

Socialdemokraterna - Tapio Virtanen

Sannfinländarna - Jari Hursti

Centern - Jenni Savolainen

Rörelse Nu - Roy Harkimo

Gör så här

E-postadress till alla ledamöter i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi om inte annat nämnt.

Fullmäktiges protokoll är framlagt på allmänna datanätet den åttonde dagen efter sammanträdet.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet på kommunens Youtube-sida. Det går också att se på inspelningen i efterhand.

Bakgrundsinformation och lagstiftning


Nya fullmäktige

Nya fullmäktige påbörjar sitt arbete i augusti 2021. Du kan bekanta dig med nya fullmäktige för åren 2021-2025 bakom länken nedan.