Fullmäktige

Fullmäktiges uppgifter

Enligt kommunallagen 14 § ansvarar fullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt.

Fullmäktige fattar beslut om

 • kommunstrategin
 • förvaltningsstadgan
 • budgeten och ekonomiplanen
 • principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv
 • de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk
 • grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten
 • grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen
 • de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer
 • ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld
 • valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan
 • grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner
 • valet av revisorer
 • godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet
 • annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om.

Fullmäktiges sammansättning

Fullmäktige i Sibbo består av 43 medlemmar - 23 män och 20 kvinnor. Under fullmäktigeperioden 2017-2021 är följande grupper representerade: Svenska folkpartiet (17 ledamöter), Samlingspartiet (11), Sibbo Centern fullmäktigegrupp (1), SDP (5), Gröna Förbundet (5), Sannfinländarna (2), Rörelse Nu (1), Kristdemokraterna (1).

Heikki Vestman, ordförande

Kasper Nyberg, I viceordförande

Sini-Pilvi Saarnio, II viceordförande

Eva Kuntsi, III viceordförande

Fullmäktige sammanträder i Festsalsbyggnaden. Fullmäktiges möten är öppna dvs. kommuninvånarna är välkomna att följa med mötena.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på Internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand.

Se på den här länken.

Fullmäktigegruppernas ordföranden

Svenska folkpartiet

Clara Lindqvist

Samlingspartiet

Juha Salo

De gröna

Lilli Kahri

Socialdemokraterna

Tapio Virtanen

Sannfinländarna

Jari Hursti

Sibbo Centern fullmäktigegrupp

Monika Hämäläinen

Rörelse Nu

Timo Rope

Kristdemokraterna

Tiina Sinkkonen

Gör så här

E-postadress till alla ledamöter i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi om inte annat nämnt.

Fullmäktiges protokoll är framlagt på allmänna datanätet den åttonde dagen efter sammanträdet.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet på kommunens Youtube-sida. Det går också att se på inspelningen i efterhand.

Nya fullmäktige

Nya fullmäktige påbörjar sitt arbete i augusti 2021. Du kan bekanta dig med nya fullmäktige för åren 2021-2025 bakom länken nedan.