Projekten inom Sibbo institut

Projekt vid Sibbo institut:

INTEGRATIONSUTBILDNING

Sibbo institut erbjuder utbildning inom läs – och skrivfärdigheter för nyanlända invandrare. Målet är att stärka deras kunskaper i finska samt andra färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet. Under läsåret 2022 – 2023 ingick det även två veckors praktikperiod från vilken man fick goda erfarenheter och praktik kommer även att ingå i framtida utbildningar. Utbildningen består av 20 veckotimmar närundervisning. Utbildningen bekostas i sin helhet av Utbildningsstyrelsens extra utdelade statsunderstöd och projektet fortgår tills vidare.

 

KOMPETENSBASERAD INLÄRNING och ERKÄNNANDE AV KUNNANDE I ÖSTRA NYLAND

Sibbo institut har tillsammans med Borgå medborgarinstitut fått projektmedel av Utbildningsstyrelsen för att utveckla kompetensbaserat lärande och erkännande av kunnande.

Inom ramen för projektet kommer vi att föra kompetensbaserade kursbeskrivningar till tjänsten-eGrunder och godkända prestationer till informationsresursen KOSKI.

Inom ramen för projektet ordnade vi under det gångna läsåret utbildning och fortbildning för vår ordinarie personal samt ämnesvisa workshops för våra timlärare om hur man formulerar kompetensbaserade kursbeskrivningar samt hur kurserna utvärderas.

Projektet fortgår ännu under läsåret 2023 – 2024 tillsammans med Borgå medborgarinstitut.

 

KONTINUIERLIGT LÄRANDE I DET DIGITALISERADE SAMHÄLLET (JODY-PROJEKT)

Via JODY-projektet har vi fungerat som samarbetspartners bland annat med Meri-Pohjolas institut. Centrala målet med projektet är att nå och utveckla digitalt kunnande i vår egen personals och inom våra studerande kunnande. Ämnen är till exempel kritiskt läsande av media, informationssäkerhet och intresse att kontinuerligt lära sig om information – och kommunikationsteknologi. Sibbo instituts egen lärare inom digitalteknik deltar aktivt i projektet som en så kallad ”digi duunare”. Avgiftsfria skolningstillfällen erbjuds, oftast på distans, för institutens personal samt studerande inom fria bildningen. Projektet är två-årigt och finansieras av Jotpa. Projektet fortgår under läsåret 2023–2024.

Läs mer i Institutbloggen.

Hemsida för projektet: JODY – Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa – Meri-Pohjolan opistopiiri (meripohjolanopistopiiri.fi)

Utbildningarna som ingår i JODY-projektet är kostnadsfria för deltagarna och ännu under hösten 2024 är det möjligt att förkovra sina kunskaper om till exempel utnyttjande av artificiell intelligens, distansutbildning eller excel. KOSKI abc är avsedd för institutens personal, liksom planetarism i undervisning och vardag i det fria bildningsarbetet. Du kan anmäla dig till dessa kurser i Oulu-opistos HelleWi, under länken nedan hittar du anvisningar på finska för anmälan. En av kursledarna är Tarja Ekholm, som har verkat som ledare för datateknikkurser även vid Sibbo institut. Hennes kunnande och färdigheter har nu spridit sig ända ut till utkanterna av Lappland. De flesta utbildningar genomförs online, så du kan delta från var som helst i landet.

 

ETT INSTITUT FÖR ALLA

Med UBS kvalitet – och utvecklingsstöd satsar vi på att vara nåbara, tydliga och tillgängliga samt ha vår kurskatalog på nätet. Med att effektivera vår kommunikation önskar vi nå fler kundgrupper som vill ta del av vår verksamhet. Vid Sibbo institut har vi redan inlett samarbete med gymnasierna i Sibbo för att nå nya kund – och studiegrupper. Under projektet kommer vi att utveckla vårt samarbete med gymnasierna så de kan få till godo kurser som de avlägger inom den fria bildningen. Tidtabell för projektet är 1.8. 2023–31.5. 2024.

Läs mer i Institutbloggen.

Lyssna på vår podcast serie.

STÄRKANDE AV GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER OCH ARBETSLIVUTBILDNING HOS VUXNA VARS INTEGRATIONSTID ÖVERSKRIDIT

Hemsida för projektet: STÄRKANDE AV GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER OCH ARBETSLIVUTBILDNING HOS VUXNA VARS INTEGRATIONSTID ÖVERSKRIDIT.

Under projektet utarbetar vi en modell med vilken vi kan få ett fungerande samarbete med arbetslivet genom att stärka invandrares möjligheter att komma in i arbetslivet och/eller vidare yrkesutbildning. Målet är att stärka deltagarnas språkfärdigheter (finska eller svenska) som de behöver i arbetslivet, digitala färdigheter samt hitta sina egna styrkor. Projektet är två-årigt under perioden 1.8.2023 – 31.5.2025.

 

ESKOA – Ett ekosocialt förhållningssätt till bildning i medborgarinstitutens vardag 

Läs mer i Institutbloggen.

Hemsida för projektet: ESKOA – EKOSOSIAALINEN SIVISTYSKÄSITYS KANSALAISOPISTOJEN ARJESSA – Meri-Pohjolan opistopiiri (meripohjolanopistopiiri.fi) (på finska) 

 

HOBARI

Sibbo institut har fått som uppdrag under läsåret 2023 – 2024 att koordinera projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. I Sibbo kommer ca 100 olika hobbymöjligheter att förverkligas för skolelever. Målet är att finna en meningsfull hobby för varje skolelev. Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket.

 

 

TIDIGARE PROJEKTEN:

FRAM MED KUNNANDET I ÖSTRA NYLAND

Kompetensbaserad inlärning, dvs. identifiering och erkännande av kunnande  är en ny uppgift för fria bildningen. Sibbo institut har tillsammans med Borgå medborgarinstitut  fått projektmedel av Utbildningsstyrelsen för att utveckla detta. Projektet pågår till slutet av år 2022.
Inom ramen för projektet kommer vi att utbilda våra timlärare i hur man formulerar kompetensbaserade kursbeskrivningar samt hur kurserna utvärderas.
Vi kommer även att samarbeta med läroinrättningar inom yrkesutbildningen och gymnasierna. Lyssna på Institutpodden:

ARBETSLIVSUTBILDNING PÅ BÅDA SPRÅKEN

Läs mera på Institutblogg:

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRINGS PROJEKT

DIGIDAGS 3 PÅ BÅDA SPRÅKEN

INTEGRATIONSUTBILDNING