Sipoon opiston hankkeet

Sipoon opiston hankkeita:

KOTOUTUMISKOULUTUS

Sipoon opisto tarjoaa virallista luku- ja kirjoitustaidon kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille, jotka ovat kotoutumisajan piirissä. Tavoitteena on vahvistaa suomen kielen taitoa ja kehittää yhteiskuntavalmiuksia, lukuvuonna 2022–2023 opintoihin sisältyi myös kaksi viikkoa kestänyt työharjoittelu, kokeilusta saatiin hyviä kokemuksia, ja se sisältyy myös tulevaisuudessa koulutukseen. Opetusta on viikoittain 20 tuntia. Rahoitus tulee kokonaan Opetushallituksen ylimääräisestä valtionosuudesta. Tämä hanke jatkuu toistaiseksi.

 

OSAAMISPERUSTEISUUS KÄYTÄNTÖÖN ITÄ-UUDELLAMAALLA

Sipoon opisto on saanut hankerahoitusta Opetushallitukselta opetussuunnitelman kehittämiseen siten, että jatkossa on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan osaaminen. Opintosuoritukset voidaan tallentaa valtakunnalliseen KOSKI-järjestelmään. Opintopistekurssit tallennetaan ePerusteisiin. Kuluneen lukuvuoden aikana järjestettiin täydennyskoulutusta osaamisperusteisuuteen opiston päätoimiselle henkilöstölle sekä työpajakoulutusta aineryhmittäin tuntiopettajille ja jatkettiin kurssikuvausten kuvaamista osaamisperusteisesti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Porvoon kansalaisopiston kanssa lukuvuoden 2023–2024 aikana.

 

JATKUVA OPPIMINEN DIGITALISOITUVASSA YHTEISKUNNASSA (JODY-HANKE)

JODY-hankkeessa olemme olleet yhteistyökumppanina mm. Meri-Pohjolan opistopiirin kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää digiosaamista sekä opiskelijoiden että opistojen henkilökunnan keskuudessa. Aiheina ovat mm. medialukutaito, tietoturva ja tieto- ja viestintäteknologian jatkuvaan oppimiseen kannustaminen. Hankkeessa on aktiivisesti mukana Sipoon opiston tietotekniikan opettaja ns. digiduunarina. Hankkeen aikana tarjotaan maksutonta koulutusta pääsääntöisesti verkon välityksellä sekä opistojen henkilökunnalle että mukana olevien opistojen opiskelijoille. Hanke on kaksivuotinen. Rahoitus tulee Jotpalta, hanke jatkuu lukuvuoden 2023–2024 aikana. Hankkeen kotisivut: JODY – Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa – Meri-Pohjolan opistopiiri (meripohjolanopistopiiri.fi)

 

KAIKKIEN OPISTO

OPH:n laatu- ja kehittämisavustuksella panostamme saavutettavuuteen ja selkokielisyyteen sekä opinto-oppaassa että nettisivuilla. Lisäksi viestintää tehostamalla saadaan uusia asiakasryhmiä mukaan opiston toimintaan. Sipoon opistossa on jo aloitettu yhteistyötä Sipoon lukioiden kanssa, jotta voitaisiin tavoittaa uusia opiskelijaryhmiä. Sipoon opistossa kehitetään hankkeen aikana lukiolaisten mahdollisuutta saada hyväksi luettua vapaassa sivistystyössä suoritettuja opintoja. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2023-31.5.2024.

AIKUISTEN PERUSTAITOJEN VAHVISTAMINEN SEKÄ KOTOUTUMISAJAN YLITTÄNEIDEN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISEN VAHVISTAMINEN

Hankkeen aikana luodaan malli, jolla voidaan työelämäyhteistyöllä ja perustaitoja vahvistamalla vaikuttaa maahanmuuttajien työllistymiseen ja jatkokoulutukseen hakeutumiseen. Tarkoituksena on vahvistaa osallistujien työelämässä tarvittavaa suomen kieltä, tietoteknistä osaamista ja omien vahvuuksien tunnistamista. Hanke on kaksivuotinen, ja sen toteutusaika on 1.8.2023-31.5.2025.

ESKOA Ekososiaalinen sivistyskäsitys kansalaisopistojen arjessa (uusi yhteishanke)

ESKOA-hankkeessa olemme yhteistyökumppanina mm. Meri-Pohjolan opistopiirin kanssa. Hankkeen tavoitteena on ekososiaalisen sivistyskäsityksen ymmärtäminen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman pohjan laatiminen, sitoutuminen kestävään elämäntapaa edistävän koulutuksen järjestämiseen. Tavoitteena on tehdä ideakirja kulttuurisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan opistoissa. Ehkäistään syrjäytymistä ja syrjintää, vaalitaan paikallista kulttuuria ja edistetään monikulttuurisuutta. Ekososiaalinen sivistyskäsitys tulee läpileikkaavaksi teemaksi kansalaisopistoissa. Sivistys ja koulutus kuuluu kaikille.

HOBARI

Sipoon opiston tehtäväksi on annettu koordinoida Suomen harrastamisen mallia lukuvuonna 2023–2024, Sipoossa toteutetaan noin 100 eri harrastusmahdollisuutta koululaisille. Tavoitteena on löytää jokaiselle koululaiselle mukava harrastus. Hankerahoitus tulee Aluehallintovirastolta.

 

AIKAISEMPIA HANKKEITA:

 

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN – OSAAMINEN ESIIN ITÄ-UUDELLAMAALLA

Osaamisperusteisuudesta eli osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on tullut vapaan sivistystyön uusi tehtävä. Sipoon opisto on yhdessä Porvoon kansalaisopiston kanssa Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa kehittämässä tätä, hanke kestää vuoden 2022 loppuun.
Hankkeessa koulutamme tuntiopettajamme osaamisperusteisten kurssikuvausten ja osaamisen arvioinnin osaajiksi.
Myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa tullaan tekemään yhteistyötä . Kuuntele lisää Opistopodista:

TYÖELÄMÄTAITO-KOULUTUS

Lue lisää Opistoblogista:

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKE

AIKA DIGITTÄÄ 3 -HANKE

KOTOUTUMISKOULUTUSHANKE