Ansök om en förrättning

Genom lantmäteriförrättningar kan man bilda nya fastigheter, bestämma fastigheters utsträckning och ändra rättigheter kopplade till fastigheter.

Ansök om en lantmäteriförrättning om du vill

  • bilda nya fastigheter av en fastighet du äger (beviljad lagfart för ett överlåtet outbrutet område inleder styckningen utan ansökan)
  • dela en samägd fastighet
  • klarlägga var fastighetsgränsen går
  • få vägrätt till din fastighet eller reda ut någon oklarhet i en rättighet
  • få rätt att använda en annan fastighets område för ett visst ändamål
  • en servitutsrätt förutsätter oftast att fastighetsägarna avtalar om saken
  • lösa in tillandning, en tomtdel eller ett samfällt område