Fastighetsförrättningar

Gammal råsten

Lantmäteriverket utför alla fastighetsförrättningar inom Sibbo kommun. Till exempel styckning av fastigheter, rågångar, enskilda vägförrättningar och servitutsförrättningar är fastighetsförrättningar. Lantmäteriverket upprätthåller även fastighetsregistret på Sibbo kommuns område. Inskrivningsärenden som till exempel lagfarter, arrenderätter och inteckningar bör man även kontakta lantmäteriverket.

Fastighetsförrättningar ansöks direkt från lantmäteriverket.

Om ett råmärke försvunnit på ett detaljplaneområde, kan du först höra dig för med kommunen.

Gör så här

Man ansöker om fastighetsförrättningar direkt från lantmäteriverket. Lantmäteriverket debiterar förrättningsavgifterna enligt sin taxa.

För vem och på vilka villkor

Fastighetens ägare har rätt att ansöka om en fastighetsförrättning gällande sin fastighet. Ifall man har överlåtit eller sålt ett outbrutet område påbörjas styckningen automatiskt när man ansökt om lagfart.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Bakgrundsinformation och lagstiftning


Fastighetsbildningslagen 1995/554 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950554