G27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog-Hitå

Delgeneralplan

Syftet med delgeneralplaneringen av byar är att utveckla byområden och styra markanvändningen i området så att nybyggnation anvisas på lämpliga platser i landskapet och miljön för att komplettera den befintliga bystrukturen.

Som svar på ett planläggningsinitiativ (13.10.2015) inkluderades arbetet med en delgeneralplan för Gumbostrand–Västerskog i kommunens planläggningsprogram 2016–2019 (KST 1.12.2015).

 

Projektets bakgrund

Arbetet med delgeneralplanen för Gumbostrand–Västerskog inleddes 21.6.2018. Principerna och målen för planeringen har uppdaterats under arbetets gång utgående från utredningar om utgångsuppgifter och feedback från myndigheter. Gumbostrands bystruktur skiljer sig från andra byområden i Sibbo framför allt när det gäller täthet, vilket bland annat inverkar på planens dimensionering. Under planarbetets gång inkluderades även Hitå (tidigare en del av delgeneralplanen för Sibbesborg), Vainudden samt Ängsholmens och Borgarholmens öar (tidigare delar av delgeneralplanen för skärgården och kusten) i planområdet.

Vad händer nu

För närvarande undersöker planarbetet bland annat väglösningarna i området samt omfattningen av de områden som eventuellt kommer att inkluderas i detaljplaneringen. En förutsättning för att detaljplaneringen kan inledas är att delgeneralplanen har vunnit laga kraft.

De uppdaterade principerna för planeringen behandlas av markanvändningssektionen 6.3.2024, varefter ärendet går vidare till kommunstyrelsen för godkännande. På basen av planeringsprinciperna utarbetas ett planutkast, som läggs fram för växelverkan.

Mer information:

Frågor som rör planprocessen och tidtabeller: Sibbo kommun, planläggningschef Eric Roselius, tfn 040 153 1037, eric.roselius(at)sibbo.fi

Frågor som rör planeringslösningar: A-Konsultit, Staffan Lodenius, tfn 050 596 5421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

Tidigare behandlingsskeden

Startskedet

Allteftersom planeringen fortskridit har man också ansett det nödvändigt att ändra områdesavgränsningen i delgeneralplanen för Gumbostrand–Västerskog så, att Hitå (tidigare en del av delgeneralplanen för Sibbesborg) och Vainudden (del av delgeneralplanen för skärgården och kusten) fogats till planområdet. Enligt de nya gränserna utgör området en naturlig och funktionell helhet väster om Sibboviken och söder om Borgåleden.

Arbetet med delgeneralplanen för Gumbostrand-Västerskog startade 21.6.2018. Till en början var det tänkt att man skulle undersöka möjligheten att tillämpa den dimensioneringsmetod som håller på att tas fram inom ramen för delgeneralplanen för Norra Paipis. Demyndighetssamråd och utredningar om utgångsläget som genomfördes 2019 visade emellertid på väsentliga behov av ändringar i planarbetets mål och innehåll. Gumbostrand–Västerskog anses avvika från många andra byaområden i Sibbo särskilt i fråga om tätheten i strukturen. Att avsevärt komplettera området med hjälp av metoder som lämpar sig för glesbygd, till exempel genom att tillämpa den på förmånlighetszoner baserade dimensioneringsmetoden som tagits fram i anslutning till delgeneralplanen för Norra Paipis, har därför inte visat sig vara möjligt ur NTM-centralens synvinkel och inte heller vara en tillräcklig planeringsnivå för behoven i området. Därför måste planeringsprinciperna och -målen i kommunstyrelsens beslut 6.2.2018 § 37 ses över på nytt. Interaktionen och samarbetet med invånarna fortsättas.

Planområdet utvidgades till Hitå: kungörelse 3.4.2020.

Invånartillfälle för markägare och intressenter ordnades 5.9.2018 kl.17.00-19.00 på Gumbohuset, ni var många, tack för det!

Kungörelse 21.6.2018, pdf
Program för deltagande och bedömning, pdf

Invånarenkät om planläggning av Gumbostrand-Västerskog

Sibbo kommun riktade enkät till alla invånare och markägare i området för att få höra bybornas synpunkter på den nuvarande och framtida boendemiljön som utgångspunkter för planeringen. Kommunen samlade svaren och de används som beredningsmaterial för utarbetandet av delgeneralplanen. Svarstid var t.o.m. 30.9.2018. Till alla invånare riktade enkätens svar här.

 

Metropolia

En workshop relaterad till yrkeshögskolan Metropolias kurs i generalplanläggning

arrangerades på Hedåsen 22.1.2020 kl. 17:30-19:30.På plats var bl.a Sibbo kommuns planläggare och studerande vid yrkeshögskolan Metropolia. Workshopen var inte direkt anknuten till Gumbostrand-Västerskog-Hitå delgeneralplaneprojekt

Strukturmodeller

Markanvändningssektionen diskuterade 10.6.2019 strukturmodellen för Gumbostrand-Västerskog.  Markanvändningssektionen beslöt remittera ärendet för fortsatt beredning.

 

Sammanställning av strukturmodellerna, pdf
Beskrivning till strukturmodellen , pdf

Sammandrag av strukturmodellerna som markanvändningssektionen remitterade för fortsatt beredning 10.6. Öppet för kommentarer fram till 8.9.2019.

 

De preliminära strukturmodellerna som behandlades på plankliniken 20-21.3.2019. Man kunde kommentera dessa strukturmodeller till 3.5.2019 kl 14:00:

Strukturmodell 1, ”Banden”, pdf

Strukturmodell 2, ”På tvären”, pdf

Strukturmodell 3, ”Korridoren”, pdf

Strukturmodell 4, ”Knopparna”, pdf

Beteckningar, pdf

Beskrivning av strukturmodellerna, pdf