G27 Gumbostrand-Västerskog-Hitån osayleiskaava

Osayleiskaava

Kyläalueiden osayleiskaavoituksella pyritään kehittämään kyläalueita ja ohjaamaan alueen maankäyttöä siten, että uudisrakentaminen osoitetaan maiseman ja ympäristön kannalta soveltuviin paikkoihin täydentämään olemassa olevaa kylärakennetta.

Vastauksena kaavoitusaloitteeseen (13.10.2015) Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavatyö otettiin mukaan kunnan kaavoitusohjelmaan 2016-2019 (KH 1.12.2015).

Hankkeen taustaa

Gumbostrand–Västerskogin alueen osayleiskaavatyö käynnistettiin 21.6.2018.  Työn edetessä suunnitteluperiaatteita ja -tavoitteita on päivitetty lähtötietoselvitysten ja viranomaispalautteiden pohjalta. Gumbostrandin kyläalueen rakenne poikkeaa erityisesti tiiviyden osalta muista sipoolaisista kyläalueista, mikä vaikuttaa esimerkiksi kaavan mitoitukseen. Kaavatyön edetessä kaava-alueeseen lisättiin myös Hitån alue (ennen osa Sibbesborgin osayleiskaavaa) sekä Vainuddenin niemi ja Ängesholmenin ja Borgarholmenin saaret (ennen osa Saariston ja rannikon osayleiskaavaa).

Missä mennään nyt

Tällä hetkellä kaavatyössä tutkitaan muun muassa alueen tieratkaisuja sekä mahdollisesti asemakaavoituksen piiriin osoitettavien alueiden laajuutta. Asemakaavoituksen käynnistäminen edellyttää ensin osayleiskaavan saamista lainvoimaiseksi.

Päivitetyt suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin maankäyttöjaostossa 5.6.2024 ja kunnanhallituksessa 10.6.2024. Suunnitteluperiaatteiden perusteella laaditaan kaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville vuorovaikutuksen käymiseksi.

Lataa päivitetyt suunnitteluperiaatteet tästä

Lisätietoja antavat

Kaavaprosessia ja aikatauluja koskevissa asioissa: Sipoon kunta, kaavoituspäällikkö Eric Roselius, puh. 040 153 1037

Suunnitteluratkaisuja koskevissa asioissa: A-Konsultit, Staffan Lodenius, puh. 050 596 5421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

Aiemmat käsittelyvaiheet

Aloitusvaihe

Kaavatyön edetessä on katsottu tarpeelliseksi muuttaa myös Gumbostrand–Västerskogin osayleiskaavan aluerajausta niin, että osayleiskaava-alueeseen on liitetty Hitån alue (ennen osa Sibbesborgin osayleiskaavaa) sekä Vainuddenin niemi (osa Saariston ja rannikon osayleiskaavaa). Uuden rajauksen mukainen alue muodostaa luontevan ja toiminnallisen kokonaisuuden Sipoonlahden länsipuolella ja Porvoonväylän eteläpuolella.
Kaava-aluetta laajennettiin Hitåseen: kuulutus 2.4.2020.

Gumbostrand–Västerskogin alueen osayleiskaavatyö käynnistettiin 21.6.2018.  Alun perin kaavan mitoituksessa oli tarkoitus tutkia mahdollisuutta hyödyntää Pohjois-Paippisten osayleiskaavatyössä kehitettävää mitoitusmenetelmää.  Vuoden 2019 aikana käytyjen viranomaisneuvotteluiden ja tehtyjen lähtötietoselvitysten pohjalta, on kaavatyön tavoitteisiin ja sisältöön tullut kuitenkin olennaisia muutostarpeita. Gumbostrand–Västerskogin alueen katsotaan poikkeavan etenkin olevan rakenteen tiiviyden osalta monista muista sipoolaisista kyläalueista. Siten alueen merkittävä täydentäminen haja-asutuksen keinoin, esimerkiksi hyödyntämällä Pohjois-Paippisten osayleiskaavatyön yhteydessä kehitettyä edullisuusvyöhykepohjaista mitoitusmenetelmää, ei ole osoittautunut ELY:n näkökulmasta mahdolliseksi eikä alueen tarpeisiin nähden riittäväksi suunnittelun tasoksi. Näin ollen kunnanhallituksen 6.2.2018 § 37 tavoitteita koskevan päätöksen mukaisia suunnitteluperiaatteita ja -tavoitteita on tarpeen päivittää. Vuorovaikutusta ja yhteistyötä asukkaiden kanssa jatketaan.

Asukasilta järjestettiin 5.9.2018 klo 17.00-19.00 Gumbontalolla, kiitos runsaasta osallistumisesta kaikille!

Kuulutus vireilletulosta 21.6.2018, pdf
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma, pdf

Gumbostrand-Västerskogin kaavoituksen asukaskysely

Sipoon kunta teki kyselyn kaikille alueen maanomistajille, jotta saamme kaavoituksen lähtökohdaksi kyläläisten näkemykset nykyisestä ja tulevaisuuden asumisympäristöstä. Sipoon kunta kokosi vastaukset ja niitä käytetään valmisteluaineistona osayleiskaavan laadinnassa. Vastausaikaa oli 30.9.2018 asti. Kaavoituksen lähtökohdaksi tehdyn, asukkaiden näkemyksiä kartoittavan kyselyn vastaukset tässä.

Metropolia

Metropolian ammattikorkeakoulun yleiskaavoituskurssin työpaja

Hedåsenilla 22.1.2020 klo 17:30-19:30. Paikalla oli mm. Sipoon kunnan kaavoittajia ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Kiitos osallistumisesta!

Työpaja ei suoraan liity Gumbostrand-Västerskog-Hitån osayleiskaavahankkeeseen. Osayleiskaavasta on tarkoitus järjestää myöhemmin tänä vuonna seuraava varsinainen asukastilaisuus.

Rakennemallit

Maankäyttöjaostosta 10.6.2019 jatkovalmisteluun palautettu rakennemallien kooste:

Rakennemallikooste, pdf
Alustava selostus rakennemallikoosteesta, pdf
Maankäyttöjaostosta 10.6. jatkovalmisteluun palautettu rakennemallien kooste, kommentteja kerättiin 8.9.2019 asti.pdf

Gumbotalon N’avetan Laiturin yläkerrassa järjestetyllä kaavaklinikalla 20.-21.3.2019 käsitellyt alustavat rakennemallit ja niihin liittyvä selostus. Näihin oli aikaa kommentoida 03.05.2019 klo 14:00 asti:

Rakennemalli 1 ”Nauhat”, pdf

Rakennemalli 2 ”Poikittain”, pdf

Rakennemalli 3 ”Käytävä”, pdf 

Rakennemalli 4 ”Silmut”, pdf

Merkintöjen selitykset, pdf

Rakennemallien selostus, pdf