G 17 Delgeneralplan för Borgby

Delgeneralplan

Målet är att styra områdets markanvändning genom att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkningar, där byggrätterna anvisas fastighetsvis, områdets särdrag och skyddsobjekt tas i beaktande samt områdets bylika tätortsbild utvecklas.Byggandet styrs med beaktande av miljön och landskapet. Nybyggandet placeras så, att det kompletterar det existerande byggnadsbeståndet.

 

Bytätorten ligger vid Borgnäsvägen (1494) ca 4 km nordost om Nickby tätort. Planeringsområdets areal är ca 2190 ha.

Fullmäktige godkände delgeneralplanen för Borgby vid sitt möte 8.9.2014 § 68

G 17 Kungörelse om laga kraft 30.11.2014 (pdf)

G 17 Delgeneralplanekarta (pdf)

G 17 Förminskning av delgeneralplanekartan (pdf)

G 17 Beteckningar och bestämmelser (pdf)

G 17 Planbeskrivning (pdf)

G 17 Beskrivningens bilagor (pdf)