G 13 Generalplan för Sibbo 2025

Generalplan för hela kommunen

Generalplan för Sibbo 2025 godkändes av kommunfullmäktige i Sibbo 15.12.2008 (108 §). Över beslutet anfördes besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare till högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade besvären genom sitt beslut 23.12.2011.

 

Lagakraft

Generalplan för Sibbo 2025 kungjordes laga kraft 25.1.2012 och den ersätter de tidigare generalplanerna.

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde fullmäktiges beslut till den del det berör delar av områdena för tätortsfunktioner (A) som anvisats till Hitå-Ormträsk och Majvik. På dessa områden finns ingen gällande generalplan utan markanvändningen styrs av Landskapsplanen för Östra Nyland (se Landskapsplanen för Östra Nyland, plankarta).

Generalplanen är en plan med rättsverkningar och genomförs genom mera detaljerade delgeneralplaner och detaljplaner. Generalplanen fungerar också som grund för lovberedningen.

Materialet som pdf-filer

G 13 Generalplan för Sibbo 2025
G 13 Beteckningar och bestämmelser A4

G 13 Generalplanebeskrivning 

G 13 Beskrivningens bilagor