Detaljplan

Syftet med detaljplanen är att planera ett bostadsområde som stöder sig på Söderkulla centrum samtidigt som tillräckliga rekreationsförbindelser till friluftsområdena väster och norr om tätorten bevaras.

Med detaljplanen bildas kvarteren 530 – 541 med anslutande gatu-, parkerings-, park-, skyddsgrön- och rekreationsområden.

Lagakraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft 3.11.2011

Kungörelse 3.11.2011

Godkännande

Fullmäktige har godkänt detaljplanen 13.6.2011.

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Planbeskrivningens bilagor:

1 Uppföljningsblankett (pdf)
2 OAS (pdf)
3 Myndighetsmemoria (pdf)
4 Plankarta (pdf)
5 Beteckningar och bestämmelser (pdf)
6 Illustration (pdf)
7 Kvartersplan (pdf)