S 24 Sibbovikens strand

Detaljplan

Målet med detaljplaneändringen är att ändra områdets användningsändamål till bostadsbyggande. I Generalplan för Sibbo är planeringsområdet en del av tillväxten i ett område för tätortsfunktioner, och i utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg, som är under arbete, är området en del av ett centrumområde avsett för bostads- och servicebyggande.
I området planeras ett småstadsliknande bostadsområde för ca 500 invånare.

Laga kraft

Detaljplan S 24 Sibbovikens strand har vunnit laga kraft.

Kungörelse 26.4.2018 (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har godkänt  7.11.2016  detaljplanen S 24 Sibbovikens strand.

Kungörelse 17.11.2016 (pdf)

Besvären som framförts till Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastats. Inga besvär har lämnats vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Plankarta(pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Planbeskrivningens bilagor (pdf)

Byggsättsanvisningar (pdf)

Utredningar

Utredningar på finska:

Bullerutredning – Meluselvitys (pdf)
Naturutredning – Luontoselvitys (pdf)
Dagvatten utredning – Hulevesiselvitys- ja suunnitelma (pdf)
Maaperän rakennettavuusselvitys (pdf)
Trafikutredning – Liikenneselvitys (pdf)