NG 5 Herrgårdsbrinken

Detaljplan

Herrgårdsbrinken är ett småhusområde i Nickby mitt i Sibbo. För området har planerats egnahemshus och småhusboende för sammanlagt ca 320 invånare.

Egnahemshustomter (48 st.) samt tre tomter i bolagsform för rad- och parhus eller fristående småhus har planlagts till Herrgårdsbrinken.

Laga kraft

Fullmäktige har genom sitt beslut 18.6.2012 § 61 godkänt detaljplan för Herrgårdsbrinken. Planen vann laga kraft 8.8.2012.

Kungörelse 8.8.2012

Godkännande

Kungörelse 28.6.2012

Plankarta  (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor 1 – 16  (pdf)

Byggsättsanvisningar för Herrgårdsbrinken