N 42 Detaljplaneändring för OP-kvarteret

Ändring av detaljplan

Målet med detaljplaneändringen är att möjliggöra förnyandet av OP-kvarteret och att tilläggsbyggandet motsvarar behoven för nutida boende- och affärsbyggande.

Detaljplanen berör följande lägenheter eller delar av dessa: R:Nr 2:170, 2:158, 2:171 och 2:26. Området ingår i jordregisterbyn Nickby och ägs till största delen av OP-Pohjola.

 

Laga kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 10.3.2014 (§ 20) godkänt detaljplaneändringen för OP-kvarteret (N 42).

Kungörelse om lagakraft (pdf)

 

Godkännade

Kungörelse om godkännande (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Detaljplanebeskrivning med bilagor (pdf)

Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar (pdf)

Landskapsbild (finska) (pdf)
Byggsättsanvisningar (pdf)

Kommentarer om OP-kvarteret i enkäten Frågan om Nickby 2013 (pdf)