N 39 Nickby räddningsstation

Detaljplan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny räddningsstation som tjänar räddningsväsendets behov av lokaler, idag och i framtiden, intill huvudfarleden på en fördelaktigare plats jämfört med den befintliga räddningsstationen. Ett mål är också att på samma gång undersöka möjligheterna att placera en transformatorstation (Sibbo Energi) på den södra sidan av Oljevägen, nära den plats där 110 och 20 kV kraftledningarna går isär. Transformatorstationen skulle syfta till att förbättra elförsörjningens funktion.

Fullmäktige godkände planen 7.9.2020 § 48
Kungorelse om godkännande 17.9.2020 (pdf)
Kungörelse om laga kraft 12.11.2020 (pdf

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Planeringsområdet är beläget i den sydöstra delen av Nickby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo; sydöster om det nuvarande bostadsområdet Östanåparken, f.d. sjukhusområdet. Avståndet från planområdet till Nickby centrum är ca 1,5 km.