Tillgänglighetsprogram

Sibbo kommuns tillgänglighetsprogram "Ett tillgängligt Sibbo 2017–2020"

Ett av förslagen till åtgärder i Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013–2016 var att kommunen skulle utarbeta ett tillgänglighetsprogram tillsammans med handikapprådet och äldrerådet. Programmet Ett tillgängligt Sibbo 2017–2020 förmedlar en vision och målsättningar samt presenterar konkreta åtgärder hur tillgängligheten och åtkomligheten kunde förbättras.

Att beakta tillgänglighetsfrågor ökar attraktionskraften hos Sibbo som har som mål att växa och visar kommunens vilja att ta hand om sina invånare och önska nya invånare välkomna.