Säkerhet

Säkerhet är ett överordnat begrepp för invånarnas välbefinnande, en stark social gemenskap, ekonomisk stabilitet samt ett livskraftigt samhälle. Säkerheten har stor betydelse för att människor i olika åldrar skall må bra i vardagen och att samhället skall fungera utan störningar. En hälsosam och trygg boendemiljö, där miljövärden beaktas, utgör grunden för ett gott liv.

Befolkningsskydd
I östra Nyland finns inte allmänna befolkningsskydd. Befolkningsskydd finns i större husbolag och på större arbetsplatser avsedda för dem som bor eller jobbar där. Befolkningsskydd kan också finnas i offentliga lokaler såsom skolor och daghem.Tilläggsuppgifter om befolkningsskydd: Räddningsverket i Östra Nyland, söka skydd inomhus

Krisinformation
Sibbo kommuns meddelanden om coronaviruset
Institutet för hälsa och välfärd, THL: Information om coronaviruset.
Tilläggsinformation om coronaviruset på institutets finska webbsida.

Nödmeddelanden
Nödcentralsverket, nödcentralsverkets verksamhet.
Telefonsamtal via appen 112 Suomi anger automatiskt var man befinner sig.

Polisuppdrag
Polisinrättningen i Östra Nyland, polisens verksamhet

Medling vid tvister och brott
Sibbo hör till Vanda medlingsbyrå. Vanda medlingsbyrå

Miljöhälsovård
Kommunernas gemensamma miljöhälsovård

Brottsförebyggande
Rådet för brottsförebyggande, justitieministeriet, brottsförebyggande verksamhet

Räddningsuppdrag
Räddningsverket i Östra Nyland, räddningsverkets verksamhet

Strålningsläget
Strålsäkerhetscentralen, de senaste strålmätningsresultaten

Trafiksäkerhet
Sibbo kommuns trafiksäkerhetsplan (finska)

Vädervarningar
Meteorologiska institutet, varningar

Översvämningar
Finlands miljöcentral SYKE, Meteorologiska institutet och Översvämningscentret, information om översvämningar

Beredskapsplanering

Kommunen har ett centralt ansvar när det gäller att sörja för befolkningens bastjänster samt för annan viktig service- och varuproduktion såväl under normala förhållanden som i störningssituationer och under undantagsförhållanden. Genom beredskapsplanering säkerställer kommunen serviceproduktionen med mera.

Säkerhetssamarbete i östra Nyland

Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo samt Polisinrättningen i Östra Nyland och Räddningsverket i Östra Nyland deltar i det regionala säkerhetssamarbetet. Säkerhetsplaneringen baserar sig på inrikesministeriets nationella riktlinjer för säkerhetsplanering i kommuner.

Hösten 2018 godkände de östnyländska kommunerna ett gemensamt säkerhetsprogram: Östra Nylands säkerhetsprogram 2018–2021Programmet utgör en ram för planeringen och upprätthållandet av kommuninvånarnas dagliga säkerhet samt för invånarnas aktiva roll i säkerhetsarbetet.

Vart annat år genomförs en enkät om säkerhet i östra Nyland. Av alla som svarade på enkäten hösten 2020 upplevde 86 % sig trygga eller ganska trygga (84 % av Sibboborna).

År 2020: Alla svar på säkerhetsenkäten (på finska) och Sibbobors svar på säkerhetsenkäten (på finska).

Säkerhetsarbete i Sibbo

Kommunstyrelsen godkände Sibbo säkerhetsåtgärdsprogram 2020-2021 i december 2020. I Nickby och Söderkulla ordnades säkerhetspromenader i oktober 2021. Tilläggsuppgifter om säkerhetspromenaderna: meddelande, Nickby säkerhetspromenad, rapport och Söderkulla säkerhetspromenad, rapport.

Säkerhetsarbete på nationell nivå

Inrikesministeriets strategi för den inre säkerheten skall styra verksamheten att bli allt säkrare: Ett bra liv – en trygg vardag. Tilläggsuppgifter om strategin för den inre säkerheten. Portalen för den inre säkerheten Tuovi (på finska).

Appen 112 Suomi

Visste du att varningsmeddelanden kan skickas till din smarttelefon med hjälp av 112 Suomi-appen? 112-appen alarmerar till exempel i en situation där myndigheterna vill att befolkningen snabbt tar skydd inomhus. Ladda ner 112 Suomi-appen i din telefons appbutik.