Dataskyddsbeskrivning / Miljöövervakningen

Personuppgiftsansvarig

Sibbo kommun, Byggnads- och miljöutskottet
Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sibbo
Växel +358 9 23531
registrering@sibbo.fi

Registeransvarig

Miljötillsynschefen, Sibbo kommun

Kontaktperson i registerärenden

Miljötillsynschefen, Sibbo kommun
+358 50 548 7595

Samtliga begäranden om att få utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, frågor gällande denna dataskyddsbeskrivning eller andra kontaktbegäranden bör i första hand riktas till verksamheten i fråga.
Frågor riktade till Miljöövervakningen skickas per e-post till adressen miljo@sibbo.fi. Det är också möjligt att besöka ett av våra verksamhetsställen, ta kontakt via webbplatsen eller skriva till adressen ovan.

Hur behandlar vi dina personuppgifter och på vilka grunder?

Miljövården använder styrning, rådgivning, tillståndsbehandling och övervakning för att se till att lagstiftningen och föreskrifterna om miljövård följs.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på utförande av miljövårdsmyndighetens lagstadgade uppgifter.

Personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift som avses i miljöskyddslagen, avfallslagen, marktäktslagen, lagen om vattentjänster, vattenlagen, miljöskyddslagen för sjöfarten samt markanvändnings- och bygglagen eller i förordningar givna med stöd av dem, eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Uppgifter om tidigare tillsynsåtgärder, tillstånd, beslut och delgivningar samt om kontaktuppgifter lagras för att göra dem tillgängliga och användbara för senare övervakning av verksamheten.

Grunder för behandlingen av personuppgifter i registret:

 • EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 c: behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som vilar på den personuppgiftsansvarige;
 • EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 a: den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 e: behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Lagstiftningen som styr verksamheten:

 • Miljöskyddslag 527/2014
 • Avfallslag 646/2011
 • Marktäktslag 555/1981
 • Lag om vattentjänster 119/2001
 • Vattenlag 587/2011
 • Sjötrafiklag 508/2018
 • Terrängtrafiklag 1710/1995
 • Naturvårdslag 1096/1996
 • Lag om friluftsliv 606/1973
 • Lag angående vissa grannelagsförhållanden, s.k. grannelagsförhållandelagen 26/1920
 • Miljöskyddslag för sjöfarten 1672/2009
 • Markanvändnings- och bygglag 132/1999
 • jämte förordningar för ovan nämnda lagar

samt

 • Arkivlag 831/1994
 • Förvaltningslag 434/2003
 • Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 906/2019
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999
 • Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/2003.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter som sparas i registret är: personens namn, telefonnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter, uppgifter om personens roll och behandlingsuppgifter enligt ärende, vid ärendebehandling behövliga uppgifter om personernas förhållanden samt personbeteckning för fakturering när det är fråga om privatpersoner.

Vem får behandla dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av personer som på grund av sina arbetsuppgifter har rätt att använda registret. Information i elektronisk form lagras i system som är skyddade med adekvata skyddsmekanismer. Enbart personer befullmäktigade av registerföraren har tillgång till personuppgifterna.

Hur samlar vi in personuppgifter som behövs för behandlingen?

Uppgifter samlas in i regel av den sökande själv.

Personuppgifter samlas in i regel av den registrerade själv (lagenliga ansökningsdokument, anmälan i anknytning till miljöövervakning).

Vissa uppgifter fås även av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (personens adressuppgifter) och från Fastighetsregistret (personens adressuppgifter).

Överför kommunen dina personuppgifter till tredje parter?

Registret är i huvudsak avsett för internt myndighetsbruk. Registeruppgifterna kan överföras enbart till andra behöriga myndigheter för behandling av enskilda tillstånds- eller övervakningsärenden.  Uppgifter lämnas inte ut från registret till direktreklam, distansförsäljning, adresstjänster eller för opinions- och marknadsundersökningar.

Överförs dina uppgifter utanför EU eller EES?

Dina registeruppgifter överförs inte utanför EU-länderna eller EES.

Ingår automatiskt beslutsfattande eller profilering i behandlingen?

Automatiskt beslutsfattande eller profilering ingår inte i behandlingen.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Lagringen genomförs enligt kommunens arkivbildningsplaner.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får användas endast för det ändamål för vilket de har samlats in. Uppgifterna i registret är skyddade från utomstående med hjälp av olika metoder. Skyddet betyder att:

 • lokalerna och datasystemen är säkra
 • behandlingen av personuppgifter planeras i förväg
 • personalen som behandlar uppgifterna ska ha bevisat kunnande och personuppgiftsbiträden är förbundna med avtal
 • dina uppgifter behandlas alltid i skyddade miljöer
 • Sibbo kommuns all utrustning och alla program är skyddade enligt både kommunens egna och systemleverantörernas datasäkerhetsbestämmelser
 • anställda tilldelas användarrättigheter enbart enligt arbetsuppgifterna och respektive system används med personliga användarnamn och lösenord
 • Sibbo kommun övervakar användarrättigheterna och lösenorden byts regelbundet
 • användarrättigheterna raderas när den anställdas arbetsförhållande upphör
 • kommunens material i pappersform lagras i låsta utrymmen och arkiveras enligt arkivlagen och -förordningen i mappar speciellt avsedda för arkivbruk
 • uppgifterna lagras enbart under den tid som avses i lagen och de raderas när de inte längre behövs.