Dataskyddspolicy och behandling av personuppgifter

Var och en har rätt till skydd av sina personuppgifter. Dataskydd är en grundläggande fri- och rättighet, som tryggar tillgodoseendet av den registrerades rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter. Syftet med dataskydd är att ange när och under vilka förutsättningar personuppgifter kan behandlas.

Med andra ord är personuppgifter sådana uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras. En person kan identifieras till exempel utifrån namn, personbeteckning eller en omständighet som är karakteristisk för honom eller henne.

Din personliga integritet är viktig för oss på Sibbo kommun och vi vill att du känner dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter. Vi vill därför vara öppna och berätta, hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicyn är det övergripande dokument som definierar genomförandet och hanteringen av dataskyddet. Syftet med dataskyddspolicyn är att definiera hur Sibbo kommun strävar efter att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan lagstiftning som är tillämplig på behandlingen av personuppgifter.

Rätt till tillgång till sina uppgifter

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter används eller inte och vilka personuppgifter som har lagrats om dig. På din begäran levererar vi uppgifterna så fort som möjligt och utan onödigt dröjsmål. Den utsatta tiden för leverans av uppgifterna eller delgivning av tilläggsuppgifter som anknyter till begäran om uppgifter är en månad efter att begäran mottagits. Om begäran om uppgifter är exceptionellt komplicerad och omfattande kan den utsatta tiden förlängas med två månader. Om du anser att dina uppgifter inte stämmer har du rätt att dina uppgifter rättas.

Gör så här

Begäran att få dina uppgifter kan du göra i Mina tjänster. Välj "Organisation" och därifrån "Begäran om insyn". Om du anser att dina uppgifter inte stämmer har du rätt att få dina uppgifter rättade.

Krav att få dina uppgifter rättade kan du göra i Mina tjänster. Välj "Organisation" och därifrån "Yrkan om rättelse av registeruppgift".

Du kan också personligen göra en begäran att få dina uppgifter och ett krav att få dina uppgifter rättade. Det här gör du vid kommunens kundservice. Kom ihåg att identiteten måste styrkas.

I dataskyddsbeskrivningarna berättar vi mera om hur vi hanterar personuppgifter i Sibbo kommun. Dataskyddsbeskrivningarna kan läsas i Sibbo kommuns webbtjänst samt vid kommunens kundservice under öppethållningstiderna.

Bekanta dig med dataskyddspolicyn via denna länken.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

E-tjänst