Dataskyddsbeskrivning / Gator och grönområden

Personuppgiftsansvarig

Sibbo kommun, Tekniska utskottet
Klockarbackavägen 2, PB 7, 04130 Sibbo
Växel +358 9 23531
registrering@sibbo.fi

Registeransvarig

Kommuntekniska chefen, Sibbo kommun

Kontaktperson i registerärenden

Kommunteknisk chef Marjo Bruun
+358 50 563 51 32

Samtliga begäranden om att få utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, frågor gällande denna dataskyddsbeskrivning eller andra kontaktbegäranden bör i första hand riktas till verksamheten i fråga.

Frågor riktade till enheten Gator och grönområden skickas till adressen marjo.bruun(at)sibbo.fi. Det är också möjligt att boka tid för ett personligt besök på ett av våra verksamhetsställen, ta kontakt via webbplatsen eller skriva till adressen ovan.

Hur behandlar vi dina personuppgifter och på vilka grunder?

Enheten Gator och grönområden har som uppgift att i olika investeringsprojekt sköta gatu- och genomförandeplanering samt byggherreverksamhet. Enheten ansvarar även för grönarbeten och underhållsarbeten samt för till dem hörande kundservice.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på utförande av lagstadgade uppgifter.

Grunder för behandlingen av personuppgifter i registret:

 • EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 c: behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som vilar på den personuppgiftsansvarige;
 • EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 a: den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

 

Lagstiftningen som styr verksamheten:

 • Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden 669/1978
 • Markanvändnings- och bygglag 132/1999
 • Arkivlag 831/1994
 • Förvaltningslag 434/2003
 • Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019)
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999
 • Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/2003.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De registrerade är t.ex. tillståndsskyldiga, aktörer som beviljats bidrag, personer som hyr odlingslotter samt kommuninvånare.

De uppgifter som sparas i registret är

 • personens namn,
 • telefonnummer,
 • adress och
 • e-postadress.

 

Vem får behandla dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av personer som på grund av sina arbetsuppgifter har rätt att använda registret. Information i elektronisk form lagras i system som är skyddade med adekvata skyddsmekanismer. Enbart personer befullmäktigade av registerföraren har tillgång till personuppgifterna.

Hur samlar vi in personuppgifter som behövs för behandlingen?

Personuppgifterna samlas in i huvudsak av personen själv eller av hens arbetsgivare, avtalsparter eller från myndighetsprogram.

Överför kommunen dina personuppgifter till tredje parter?

Personuppgifterna överförs enligt lagen och på basis av avtal till parter som är berättigade att ta emot dem.

Överförs dina uppgifter utanför EU eller EES?

Dina registeruppgifter överförs inte utanför EU-länderna eller EES.

Ingår automatiskt beslutsfattande eller profilering i behandlingen?

Automatiskt beslutsfattande eller profilering ingår inte i behandlingen.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Lagringen genomförs enligt kommunens arkivbildningsplaner.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får användas endast för det ändamål för vilket de har samlats in. Uppgifterna i registret är skyddade från utomstående med hjälp av olika metoder. Skyddet betyder att:

 • lokalerna och datasystemen är säkra
 • behandlingen av personuppgifter planeras i förväg
 • personalen som behandlar uppgifterna ska ha bevisat kunnande och personuppgiftsbiträden är förbundna med avtal
 • dina uppgifter behandlas alltid i skyddade miljöer
 • Sibbo kommuns all utrustning och alla program är skyddade enligt både kommunens egna och systemleverantörernas datasäkerhetsbestämmelser
 • anställda tilldelas användarrättigheter enbart enligt arbetsuppgifterna och respektive system används med personliga användarnamn och lösenord
 • Sibbo kommun övervakar användarrättigheterna och lösenorden byts regelbundet
 • användarrättigheterna raderas när den anställdas arbetsförhållande tar slut
 • kommunens material i pappersform lagras i låsta utrymmen och arkiveras enligt arkivlagen och -förordningen i mappar speciellt avsedda för arkivbruk
 • uppgifterna lagras enbart under den tid som avses i lagen och de raderas när de inte längre behövs.