Regionförvaltningsverket informerar: Regionförvaltningsverket meddelade beslut om att utrymmen för kunder under perioden 1–14 mars ska stängas i huvudstadsregionen och dess närområden

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller följande offentliga och privata aktörers utrymmen:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Beslutet gäller inte sådana utrymmen där verksamheten är ordnad så att det i utrymmen finns högst tio personer åt gången. Personalen räknas inte med i antalet personer. Dessutom kan utrymmen som annars är beslutade att ska stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre barn än det. Beslutet gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Regionförvaltningsverket har vid prövningen av beslutets nödvändighet beaktat att det inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område finns kommuner där det epidemiologiska läget är väldigt olika. Det epidemiologiska läget är svårast i huvudstadsregionen medan det i utkanten av sjukvårdsdistriktet finns kommuner som vad gäller det epidemiologiska läget är i en betydligt bättre situation. Beslutet är i enlighet med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts rekommendation fattat för kommunernas områden i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Träskända, Kervo, Sibbo, Tusby och Kyrkslätt. Det aktuella området bildar en fast region där man arbetar och rör sig. Incidensen av covid-19 är hög i regionen och där konstateras smittkluster. Risken för att hälso- och sjukvårdens kapacitet överbelastas är stor och antalet smittor måste fås ner.

Målet är att genom beslutet om att stänga utrymmena minska i synnerhet närkontakter mellan vuxna. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan ett beslut som fattas för att stänga utrymmen meddelas för högst två veckor åt gången. Regionförvaltningsverket följer med hur smittläget utvecklas och fattar nödvändiga nya beslut enligt läget.

I övriga Nyland ska aktörerna säkerställa tillräckliga avstånd i deras utrymmen – motsvarande beslut är på kommande också för andra områden i Södra Finland

Enligt beslutet som Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade den 24 februari ska både privata och offentliga aktörer inom det övriga Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område säkerställa att närkontakter mellan personerna de facto kan undvikas. Närkontakt innebär fysisk kontakt eller att man vistas ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter. Beslutet gäller i stor utsträckning offentliga och privata aktörers utrymmen i sådana fall där antalet deltagare i verksamheten inomhus är högst tio personer och i utomhusutrymmen högst 50 (femtio) personer.

Aktörerna ska göra en plan för hur de kan garantera att exempelvis säkert avstånd kan hållas i deras utrymmen. Regionförvaltningsverket publicerar så snart som möjligt en mall för planen som aktörerna kan använda.

Beslutet är baserat på den temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft 25.2-14.3.2021. Mer information om beslutet i pressmeddelandet: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69901981.

Mer information:

 

 

Senast uppdaterad 01.03.2021