Publikevenemang med begränsat deltagarantal får ordnas i kommunens lokaler

-Vår riktlinje gällande deltagarantalet i publikevenemang som ordnas i kommunens lokaler är lite strängare än den som regionförvaltningsverkets bestämmelser tillåter. Orsaken är att Sibbo ligger intill huvudstadsregionen där antalet smittofall fortfarande är högt. Fastän Sibbo tillsammans med resten av östra Nyland nu har återgått till den så kallade upptrappningsfasen ligger vi fortfarande mycket nära spridningsfasen. Epidemiläget kan bli värre om begränsningarna avvecklas för snabbt, säger kommundirektör Mikael Grannas.

När ett publikevenemang ordnas i kommunens inomhuslokaler är det maximala tillåtna antalet deltagare således 20 personer. I stora inomhuslokaler, till exempel i stora idrottshallar, är även ett större deltagarantal tillåtet om lokalen delas upp i flera sektorer med 20 personer. Det får dock inte uppstå närkontakter mellan sektorerna. Hygienreglerna ska följas inomhus, dvs. man ska iaktta god handhygien och bära munskydd. Vid evenemang som ordnas inomhus för över 10 deltagare ska det vara möjligt att undvika fysiska kontakter, och arrangemangen ska följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta.  Kommunen rekommenderar att även personer som ordnar evenemang i privata lokaler följer kommunens rekommendationer om deltagarantalet vid offentliga tillställningar.

I kommunens utomhuslokaler får publikevenemang genast ordnas utan några begränsningar på deltagarantalet. Också i utomhuslokalerna är det viktigt att följa hygienanvisningarna. Man ska t.ex. se till att deltagarna har möjlighet att iaktta god handhygien. Vid evenemang som ordnas utomhus för över 50 deltagare ska det vara möjligt att undvika fysiska kontakter, och arrangemangen ska följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta.

Kommunen rekommenderar att begränsningen på max. 20 personer inomhus följs även vid privata tillställningar.

Större grupper tillåtna vid hobbyer för vuxna

Sibbo kommun har också beslutat att omedelbart höja den maximala gruppstorleken vid hobbyverksamhet riktad till vuxna och unga inomhus. I fortsättningen är den maximala gruppstorleken vid hobbyer som ordnas i kommunens inomhuslokaler 20 personer oberoende av deltagarnas ålder. Samtidigt blir det genast tillåtet att ordna hobbyverksamhet i grupp för vuxna inomhus. Flera grupper med 20 deltagare kan använda stora inomhuslokaler samtidigt, men grupperna får inte komma i kontakt sinsemellan.

Även tävlingar i anknytning till hobbyverksamhet oberoende av deltagarnas ålder tillåts i kommunens inomhuslokaler i begränsad utsträckning. Utomhus har det redan tidigare varit tillåtet att ordna tävlingar. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas. Mängden åskådare i tävlingarna ska kontrolleras enligt begräsningen om det största tillåtna antalet personer i kommunens inomhuslokaler.

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo på kommunens webbplats.

Länkar:
Rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun:
UKM:s och THL:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta

Senast uppdaterad 05.07.2022