Rekommendationer och begränsningar under coronapandemin

Avsikten med begräsningarna och rekommendationerna är att hindra spridningen av coronaviruset. Vi har sammanställt rekommendationerna och begränsningarna som gäller i Sibbo på den här sidan.

När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Vid plötsliga ändringar kan det dock förekomma ett litet dröjsmål. Du får den mest aktuella informationen om de riksomfattande rekommendationerna på statsrådets webbplats och om regionförvaltningens rekommendationer på dess webbplats.

Rekommendationer och begränsningar som gäller i Sibbo under coronapandemin

(Uppdaterad 21.1.2022)

När du är sjuk

Anvisningar om coronavirusprovtagningen får du via den här länken.

Stanna hemma om du har symtom som kan antyda på coronaviruset.

Säkerhetsavstånd

Sträva efter att hålla säkerhetsavstånd till andra människor bland annat på offentliga platser, i kollektivtrafiken samt vid evenemang och tillställningar.

Hand- och hosthygien

Följ god hand- och hosthygien. Läs THLs anvisningar här.

Användning av munskydd

Rekommendationerna är i kraft fram till 13.2.2022 och de gäller alla som fyllt 12 år.

Munskydd rekommenderas:

 • Alltid när man vistas i offentliga lokaler och anlitar kollektivtrafik
 • Utomhus i folksamlingar eller situationer där det är trångt eller på något annat sätt svårt att hålla ett säkert avstånd till andra
 • Alltid när det är svårt att undvika nära kontakter eller när risken för coronasmitta kan vara stor
 • I läroanstalter för elever i årskurs tre och äldre när de vistas inomhus från och med 10.1.2022. Om det i samma undervisningsgrupp finns förutom elever i årskurs 3 även elever i lägre årskurser gäller munskyddsrekommendationen hela gruppen
 • I alla arbetslokaler på arbetsplatserna fastän det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Sibbo kommuns personal följer den gällande anvisningen om användningen av munskydd inomhus.
 • Det rekommenderas att vårdnadshavarna inom småbarnspedagogiken bär munskydd i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Arbete på distans

Det rekommenderas att arbetsgivarna möjliggör distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det även tillfälligt är möjligt att arbeta på distans. Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas att arbetsgivaren ger anvisningar om att använda ansiktsmask i alla arbetslokaler fastän det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Måltider och kaffepauser på arbetsplatserna ska ordnas turvis. Det finns också skäl att noggrant överväga huruvida det är nödvändigt att ordna närvaromöten.

Rekommendationen om distansarbete är i kraft fram till 13.2.2022.

Offentliga tillställningar

Enligt Regionförvaltningsverkets beslut är det förbjudet att ordna offentliga tillställningar inomhus under tiden 28.12.2021–31.1.2022. Beslutet gäller hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Coronapasset får inte tas i bruk som ett alternativ till restriktionerna.

Användningen av kundlokaler och offentliga lokaler begränsas med allmänna hygienkrav och paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. (närmare nedan: ”Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten”)

Kommunens offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och allmänna möten i Sibbo kommuns inomhuslokaler ställs in fram till 31.1.2022.

Privata tillställningar

Det rekommenderas att man ska undvika privata tillställningar och begränsa sammankomster till den närmaste kretsen.

Hobbyer

Hobbyverksamhet riktad till vuxna ordnas inte i kommunens lokaler för inomhusidrott under tiden 28.12.2021–7.2.2022. Vuxna som vill motionera kan under ovan nämnd tidsperiod använda kommunens idrottsplatser utomhus, mer information bakom denna länk.Stängningsbeslutet gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Ledd hobbyverksamhet riktad till barn och unga (personer födda 2003 och yngre) får fortsätta även inomhus. Det rekommenderas att aktiviteterna ordnas enligt rekommendationerna om hälsosäkerhet.

Säkerhetsrekommendationer i hobbyverksamhet riktad till barn och unga

  • Hobbyverksamhet är tillåtet att ordnas utan restriktioner gällande deltagarantal såväl inne som ute
  • Det rekommenderas att hobbygruppen har alltid samma sammansättning och namnen på alla närvarande skrivs upp.
  • Vid tävlingsverksamhet ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas, dvs. deltagarna ska iaktta säkerhetsavstånden och god handhygien.
  • Vid hobbyverksamheten ska man sträva efter att undvika nära kontakter, men spelliknande träning är tillåten.
  • Deltagarna ges anvisningar om rätt hand- och hosthygien och om hur de ska göra om de får symtom.
  • Det rekommenderas att idrottsutövarna följer den allmänna munskyddsrekommendationen och bär munskydd i alla situationer förutom under själva idrottsprestationen (närmare uppgifter på den här webbplatsen under rubriken ”Användning av munskydd”).

Besök på boendeenheter

Akut- och rehabiliteringsavdelningen och boendeenheter

Besök rekommenderas överhuvudtaget inte på grund av det försämrade coronaläget. Vi hoppas att besökarna noggrant överväger om besöket är nödvändigt under den rådande coronavirussituationen. Vi uppmuntrar närstående att kontakta de boende och patienterna per telefon. Om du trots läget kommer på besök, se till att följa besöksanvisningarna. Genom att följa anvisningarna kan du bidra till ett tryggt besök för dig, för den du besöker och för vår personal.

Alla besök ska alltid avtalas om med personalen på förhand. Håll minst 2 meters avstånd till både personal och övriga boende/patienter under hela besöket. Två närstående kan komma på besök samtidigt. Besöken ska vara korta, högst en timme. Alla besökare ska använda ett andningsskydd av typ FFP2/3 (utan ventil) under hela besöket.

Läs hela anvisningen för besök på den här länken.

Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar gäller en mängd olika utrymmen för kunder och publik (exempelvis affärer, idrottsutrymmen, bibliotek, muséer och teatrar) i Nyland. Enligt beslutet måste de som ansvarar för användningen av utrymmena ordna verksamheten så att det går att förebygga den smittorisk som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. Aktören kan exempelvis begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna. Beslutet är i kraft under tiden 4.12.2021–31.1.2022.

Aktören måste utarbeta en skriftlig plan för vilka åtgärder den vidtar för att förebygga den smittrisk som närkontakter mellan kunderna eller deltagarna utgör. Om aktören kräver att kunderna eller de som deltar i verksamheten ska uppvisa covidintyg som ett alternativ till begränsningarna enligt lag ska även detta antecknas i planen. Planen ska hållas framlagd så att kunderna och de som deltar i verksamheten kan se den.

Regionförvaltningsverket påminner om att man i olika kund- och publikutrymmen i hela Finland också ska iaktta de allmänna hygienkraven enligt paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar oberoende av om covidintyget används.

Allmänna hygienkrav enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i verksamheten i fråga. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Coronablinkern

Vi rekommenderar att alla skaffar sig smarttelefonapplikationen Coronablinkern. Du kan ladda ner Coronablinkern till din mobiltelefon på webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna gäller, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk, ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Restauranger, kaféer och serveringsställen

De riksomfattande och Nylands rekommendationerna och begränsningarna angående öppettider och utskänkningstider gäller i Sibbo.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

HRT:s trafik

HRT förutsätter att alla som fyllt 12 år använder munskydd i HRT:s kollektivtrafik, om det inte finns medicinska skäl som gör att resenären inte kan använda munskydd.

Sibbo kommun följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då kommunen ger rekommendationer och begränsningar samt i sin kommunikation. Förutom experter från HUS, THL och regionförvaltningsverket ingår det i koordineringsgruppen representanter från kommunerna och större privata hälsovårdsföretag.

Mer information

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer
Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin
Regionförvaltningen