Rekommendationer och begränsningar under coronapandemin

Avsikten med begräsningarna och rekommendationerna är att hindra spridningen av coronaviruset. Vi har sammanställt rekommendationerna och begränsningarna som gäller i Sibbo på den här sidan.

När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Vid plötsliga ändringar kan det dock förekomma ett litet dröjsmål. Du får den mest aktuella informationen om de riksomfattande rekommendationerna på statsrådets webbplats och om regionförvaltningens rekommendationer på dess webbplats.

Rekommendationer och begränsningar som gäller i Sibbo under coronapandemin

(Uppdaterad 29.7.2021)

När du är sjuk

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Anvisningar om tidsbeställning till provtagningen får du via den här länken.

Stanna hemma om du har de minsta symtom som kan antyda på coronaviruset.

Säkerhetsavstånd

Sträva efter att hålla över 2 meters säkerhetsavstånd till andra människor bland annat på offentliga platser, i kollektivtrafiken samt vid evenemang och tillställningar.

Hand- och hosthygien

Följ god hand- och hosthygien. Läs THLs anvisningar här.

Användning av ansiktsmask

I Sibbo gäller en stark rekommendation om att använda munskydd vid publikevenemang, i alla offentliga lokaler, i folksamlingar både inomhus och utomhus.

Munskyddsrekommendationen gäller i regel alla personer över 12 år som inte har något hälsomässigt skäl att inte använda munskydd.

I läroanstalterna gäller munskyddsrekommendationen studerandena på andra stadiet samt eleverna i högstadiet (årskurserna 7–9) och lågstadiet (årskurs 6). Vuxna och personal i samtliga läroverk från grundskolan till högskolorna ska använda ansiktsmask. Även personalen inom småbarnspedagogiken ska använda ansiktsmask inomhus. Det är möjligt att använda skyddsvisir i stället för ansiktsmask om denna lösning är bättre med tanke på undervisningssituationen, eller om den anställda inte kan använda ansiktsmask av hälsomässiga skäl. Vårdnadshavarna ska använda ansiktsmask i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Kommunen rekommenderar att alla kommunanställda använder munskydd i samtliga arbetslokaler, också när det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd till andra.

Läs mera på  THL:s webbplats om rekommendationen för medborgare om att använda ansiktsmasker i olika faser av epidemin.

Distansarbete

Det rekommenderas att arbetsgivarna möjliggör distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt att arbeta på distans. Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas det att arbetsgivaren ger anvisningar om användningen av ansiktsmasker i samtliga arbetslokaler, också när det är möjligt att iaktta säkerhetsavstånden. På arbetsplatserna ska luncherna och kafferasterna ordnas i skift.

Kommunens egen rekommendation om distansarbete trädde i kraft redan på våren och gäller tillsvidare. Personalen ska arbeta på distans om det med tanke på arbetsuppgifterna är möjligt.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar

Om begränsningarna angående publikevenemang beslutar regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett beslut som innebär att den för närvarande gällande begränsningen av sammankomster i huvudstadsregionen utökas till att gälla hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från och med den 5 augusti 2021. Beslutet är i kraft till och med den 26 augusti 2021.

Innehållet i restriktionerna som regionförvaltningsverket fattar beslut om är följande:

 • Inomhus och i avgränsade utomhusområden kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar.
 • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika närkontakter, det vill säga möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra. Med närkontakt avses att kunderna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • I utomhustillställningar med över 50 personer måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.
 • Om en tillställning inomhus har mer än tio deltagare och en tillställning utomhus mer än 50 deltagare måste man i tillställningens arrangemang dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som publicerades 31.5.2021.
 • Dessutom måste lagens allmänna hygienkrav uppfyllas; kunderna ska bl.a. erbjudas möjlighet att rengöra händerna och deras vistelse ordnas så glest som möjligt.

Publikevenemang i lokaler som förvaltas av kommunen samt publikevenemang som kommunen själv ordnar:

Maximala deltagarantalsrestriktionen har slopats gällande publikevenemang, som ordnas i kommunens inomhuslokaler den 5 juni.  Hygienreglerna ska följas inomhus, dvs. man ska iaktta god handhygien och bära munskydd. Vid evenemang som ordnas inomhus rekommenderas det att fysiska kontakter undviks, och arrangemangen ska följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta. Kommunen rekommenderar att även personer som ordnar evenemang i privata lokaler följer kommunens rekommendationer vid offentliga tillställningar.

I kommunens utomhuslokaler får publikevenemang ordnas utan några begränsningar på deltagarantalet. Också i utomhuslokalerna är det viktigt att följa hygienanvisningarna. Man ska t.ex. se till att deltagarna har möjlighet att iaktta god handhygien. Vid evenemang som ordnas utomhus rekommenderas möjlighet att undvika fysiska kontakter, och arrangemangen ska följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta.

Privata tillställningar

Kommunen rekommenderar att kommunens riktlinjer för ordandet av tillställningar även följs vid ordnandet privata tillställningar.

Undervisningsarrangemang

Läroverken inom det fria bildningsarbetet kan övergå till närundervisning från och med den 31 maj.

Årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt undervisningen på andra stadiet har återgått i sin helhet till närundervisning måndagen den 3 maj. Årskurserna 0–6 inom den grundläggande undervisningen får närundervisning.

Hobbyer

Hobbyverksamhet i utrymmen som förvaltas av kommunen är tillåtet inomhus och utomhus utan restriktioner gällande deltagarantal från och med 5 juli.

Hobbyrelaterad tävlingsverksamhet är tillåtet med i kommunens inomhus- och utomhuslokaler. I verksamheter bör hälsosäkerhetsföreskrifter för hobbyverksamhet följas.

I utomhuslokaler är publiktillställningar tillåtna utan restriktioner gällande personantal. Även utomhus rekommenderas att god hygenipraxis följas, exempelvis genom att trygga möjligheten till upprätthållande av god handhygieni. Det rekommenderas att fysiska kontakter undviks och Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av vissa lokaler följs.

Privata aktörer rekommenderas att följa samma linjer som kommunen. Vi ber privata aktörer att även i övrigt följa myndigheters rekommendationer och påbud.

Med hobbyverksamhet avses upprepad ledd verksamhet som erbjuds individuellt eller i grupp. Brott mot anvisningarna kan leda till att reservationer av lokaler avbokas eller att verksamheten avbryts.

Säkerhetsanvisningar för hobbyverksamhet 

  • Hobbyverksamhet är tillåtet att ordnas utan restriktioner gällande deltagarantal såväl inne som ute
  • Det rekommenderas att hobbygruppen har alltid samma sammansättning och namnen på alla närvarande skrivs upp.
  • Vid tävlingsverksamhet ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas, dvs. deltagarna ska iaktta säkerhetsavstånden och god handhygien. Kommunen rekommenderar starkt att munskydd används förutom under själva idrottsprestationen.
  • Vid hobbyverksamheten ska man sträva efter att undvika nära kontakter, men spelliknande träning är tillåten.
  • Deltagarna ges anvisningar om rätt hand- och hosthygien och om hur de ska göra om de får symtom.
  • Lärare, handledare och tränare rekommenderas starkt att alltid bära munskydd i hobbyverksamheten. Deltagarna rekommenderas starkt att också alltid bära munskydd förutom under själva idrottsprestationen.
  • Aktörerna ska göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra nära kontakter i hobbyverksamheten (med undantag av spelliknande träning) i enlighet med regionförvaltningsverkets bestämmelse. Föreningar, sektioner och andra aktörer ska göra upp planen framför allt för sin egen verksamhet. Planen behöver inte lämnas in till kommunens Idrottstjänster men den ska visas upp på begäran.

Besök på boendeenheter

Akut- och rehabiliteringsavdelningen och boendeenheter

Det rekommenderas att besök med närstående ordnas utomhus, men även besök inomhus är tillåtna. Man ska anmäla sig till personalen då man kommer på besök.

Man får inte komma på besök om man har förkylningssymptom eller magont/diarré. Besökarna ska använda näs-munskydd under hela besöket. Enhetens eller avdelningens personal ger varje besökare ett kirurgiskt näs-munskydd. Håll 2 meters skyddsavstånd till din egen anhöriga (i mån av möjlighet), personal och övriga boende/patienter under hela besöket.

En till fem personer kan komma på besök samtidigt. Personalen handleder besökare inför och under besöket. Besöken sker i den boendes rum eller i ett skilt besöksrum. Besöken på Akut- och rehabiliteringsavdelningar rekommenderas att begränsas till maximalt 60 minuter.

Läs hela anvisningen för besök på den här länken.

Kommunens offentliga lokaler

Kommunens idrottslokaler har öppnats begränsat (se punkten ”Hobbyer”).

Kommunens ungdomslokaler Unkan och Pleissi öppnades 3.5.

Biblioteken i Sibbo har öppnats den 10 maj. Det är tillåtet att uträtta sina ärenden och vistas i lokalerna. Kunderna får igen uträtta sina ärenden i biblioteken och bekanta sig med biblioteksmaterialet. Från och med den 3 juni får man också ordna besök, träffar och tillställningar för grupper förutsatt att man följer anvisningarna för ordnandet av publikevenemang. Självbetjäningsbiblioteket i Söderkulla öppnar tisdagen den 15 juni. Vi ber att alla som besöker biblioteken iakttar säkerhetsavstånden och god handhygien samt bär munskydd.

Rekommendationerna gällande publikevenemang som ordnas i lokaler som förvaltas av kommunen diskuteras närmare högre upp på denna webbsida under punkten ”Offentliga tillställningar”.

Kommunens kundtjänster SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla förblir öppna. Kunderna ska iaktta ett säkerhetsavstånd på minst två meter, och vi rekommenderar också att man använder munskydd. Vi rekommenderar dock att du uträttar dina ärenden elektroniskt och undviker att besöka kundtjänsten personligen om det på något sätt är möjligt att sköta ärendet på distans.

Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten

I fortsättningen ska allmänna hygienkrav enligt lagen om smittsamma sjukdomar på ett omfattande sätt följas i alla kommuner i Nyland, på samma sätt som i hela Finland:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i verksamheten i fråga. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Möten med vårdnadshavare i skolor och inom småbarnspedagogiken

Det rekommenderas att skolorna och daghemmen ordnar möten med vårdnadshavare i första hand på distans. Närvaromöten hålls om ett distansmöte av någon orsak inte passar familjen, eller om det med tanke på mötesärendet är motiverat att ordna ett kontaktmöte. Alla som deltar i närvaromöten ska använda munskydd och iaktta säkerhetsavstånden.

Coronablinkern

Vi rekommenderar att alla skaffar sig smarttelefonapplikationen Coronablinkern. Du kan ladda ner Coronablinkern till din mobiltelefon på webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna gäller, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk, ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Restauranger, kaféer och serveringsställen

De riksomfattande och Nylands rekommendationerna och begränsningarna angående öppettider och utskänkningstider gäller i Sibbo.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

HRT:s trafik

Från och med 13.3.2021 ska alla som fyllt 12 år bära munskydd i HRT:s trafik. Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från tvånget. HRT har uppdaterat res- och biljettvillkor 11.2.2021 så att kravet på att använda munskydd i kollektivtrafiken ingår i dem.

Skolskjutsar

Elever i Sibbo ska använda munskydd i skolskjutsen både i skolbussen och i skoltaxin. Användning av munskydd gäller alla elever oberoende av ålder, dvs. alla elever i årskurs 0–9.

Endast sådana elever som inte av hälsoskäl kan använda munskydd kan undantas bära munskydd.

Taxibilar

Kommunen rekommenderar att taxichaufförerna och kunderna använder ansiktsmask under resan förutom om de av hälsomässiga skäl inte kan använda mask.

Sibbo kommun följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då kommunen ger rekommendationer och begränsningar samt i sin kommunikation. Förutom experter från HUS, THL och regionförvaltningsverket ingår det i koordineringsgruppen representanter från kommunerna och större privata hälsovårdsföretag.

Mer information

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer
Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin
Regionförvaltningen