Rekommendationer och begränsningar under coronapandemin

Avsikten med begräsningarna och rekommendationerna är att hindra spridningen av coronaviruset. Vi har sammanställt rekommendationerna och begränsningarna som gäller i Sibbo på den här sidan.

När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Vid plötsliga ändringar kan det dock förekomma ett litet dröjsmål. Du får den mest aktuella informationen om de riksomfattande rekommendationerna på statsrådets webbplats och om regionförvaltningens rekommendationer på dess webbplats.

Rekommendationer och begränsningar som gäller i Sibbo under coronapandemin

(Uppdaterad 16.4.2021)

När du är sjuk

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Anvisningar om tidsbeställning till provtagningen får du via den här länken.

Stanna hemma om du har de minsta symtom som kan antyda på coronaviruset.

Säkerhetsavstånd

Sträva efter att hålla över 2 meters säkerhetsavstånd till andra människor bland annat på offentliga platser, i kollektivtrafiken samt vid evenemang och tillställningar.

Hand- och hosthygien

Följ god hand- och hosthygien. Läs THLs anvisningar här.

Användning av ansiktsmask

I Sibbo gäller en stark rekommendation om att använda munskydd vid publikevenemang, i alla offentliga lokaler, i folksamlingar både inomhus och utomhus.

Munskyddsrekommendationen gäller i regel alla personer över 12 år som inte har något hälsomässigt skäl att inte använda munskydd.

I läroanstalterna gäller munskyddsrekommendationen studerandena på andra stadiet samt eleverna i högstadiet (årskurserna 7–9) och lågstadiet (årskurs 6). Vuxna och personal i samtliga läroverk från grundskolan till högskolorna ska använda ansiktsmask. Även personalen inom småbarnspedagogiken ska använda ansiktsmask inomhus. Det är möjligt att använda skyddsvisir i stället för ansiktsmask om denna lösning är bättre med tanke på undervisningssituationen, eller om den anställda inte kan använda ansiktsmask av hälsomässiga skäl. Vårdnadshavarna ska använda ansiktsmask i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Kommunen rekommenderar att alla kommunanställda använder munskydd i samtliga arbetslokaler, också när det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd till andra.

Läs mera på  THL:s webbplats om rekommendationen för medborgare om att använda ansiktsmasker i olika faser av epidemin.

Distansarbete

Det rekommenderas att arbetsgivarna möjliggör distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det även tillfälligt att möjligt att arbeta på distans. Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas det att arbetsgivaren ger anvisningar om användningen av ansiktsmasker i samtliga arbetslokaler, också när det är möjligt att iaktta säkerhetsavstånden. På arbetsplatserna ska luncherna och kafferasterna ordnas i skift.

Kommunens egen rekommendation om distansarbete trädde i kraft redan på våren och gäller tillsvidare. Personalen ska arbeta på distans om det med tanke på arbetsuppgifterna är möjligt.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar

Om begränsningarna angående publikevenemang beslutar regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 6 personer inomhus och i utomhusutrymmen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft till och med 30.4.2021. Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 6 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

Kommunen följer begränsningarna i alla offentliga evenemang och tillställningar i kommunen. Kommunen ställer in alla sina offentliga tillställningar fram till 30.4.2021 med undantag av tillställningar som sänds direkt på webben.

Privata tillställningar

Det rekommenderas att alla privata tillställningar ställs in fram till 30.4.2021. Med en privat tillställning avses också en familjeträff. Ett undantag från rekommendationen är småskaliga minnesstunder (högst 6 personer) som får ordnas.

Undervisningsarrangemang

Undervisningen i läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (för över 12-åringar, dvs. personer födda 2007 och äldre), yrkeshögskolor och universitet ordnas på distans fram till 30.4.2021.

Årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna har övergått till turvis när- och distansundervisning. Årskurserna 7–9 började alternera mellan när- och distansundervisning från och med 12 april och gymnasierna från och med 14 april när provveckan är över.

Årskurserna 0–6 inom den grundläggande undervisningen får närundervisning.

Hobbyer

I inomhus- och utomhuslokaler som förvaltas av kommunen kan hobbyverksamhet ordnas i begränsad utsträckning för under 12-åringar (personer födda 2008 och yngre), förutsatt att särskilda säkerhetsanvisningar* beaktas (se närmare nedan).

Hobbyverksamhet för personer över 12 år (födda 2007 och äldre) i inomhuslokaler som förvaltas av kommunen har avbrutits fram till 30.4.2021.

I kommunens utomhuslokaler kan ledd hobbyverksamhet för under 20-åriga unga (födda 2001–2007) ordnas fr.o.m. 19.4 i begränsad utsträckning (högst 10 deltagare i gruppen), förutsatt att särskilda säkerhetsanvisningar* beaktas (se närmare nedan). Ledda turer på kommunens utomhusplaner har fortfarande ställts in för personer som fyllt 20 år. För annan verksamhet än ledda turer kan dock även vuxna använda kommunens avgränsade utomhusanläggningar, förutsatt att de håller säkerhetsavstånden och ser till att antalet personer i den avgränsade utomhusanläggningen inte överskrider 50.

Vi rekommenderar att privata aktörer följer samma riktlinjer och de bör beakta regionalförvaltningsverkets bestämmelse om nedstängning av privata aktörers lokaler (se texten under rubriken ”Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten” längre ner på den här webbplatsen).  Vi ber privata aktörer att också i övrigt följa myndigheternas anvisningar och bestämmelser.

Med hobbyverksamhet avses upprepad ledd verksamhet som erbjuds individuellt eller i grupp. Brott mot anvisningarna kan leda till att reservationer av lokaler avbokas eller att verksamheten avbryts.

Det är fortfarande inte tillåtet att ordna matcher, tävlingar, turneringar eller evenemang i kommunens lokaler. Möjligheterna till idrott på elitnivå säkerställs så att träningsverksamheten inriktad på nationell eller internationell toppnivå möjliggörs i smågrupper oberoende av idrottarnas ålder. Kontakta Idrottstjänsterna (liikuntapalvelut@sipoo.fi) för att komma överens om träningsmöjligheterna.

Barn, dvs. personer födda 2008 och yngre

I kommunens inomhus- och utomhuslokaler kan hobbyverksamhet ordnas i begränsad utsträckning för barn födda 2008 och yngre, förutsatt att särskilda säkerhetsanvisningar beaktas. Inomhus får högst 10 personer vistas samtidigt, och utomhus högst 50 personer.
Kommunen rekommenderar att även privata aktörer ordnar sin hobbyverksamhet enligt säkerhetsanvisningarna.

*Säkerhetsanvisningar för hobbyverksamhet som ordnas för barn födda 2008 och yngre

  • Hobbygruppen har alltid samma sammansättning och namnen på alla närvarande skrivs upp. Tävlingar, föreställningar eller andra former av verksamhet där gruppen kommer i kontakt med andra hobbygrupper ordnas inte.
  • Föräldrar och andra utomstående får inte vistas i hobbylokalerna eller omklädningsrummen. Gruppen har samma lärare, handledare och tränare vid varje aktivitetspass.
  • Vid hobbyverksamheten ska man sträva efter att undvika nära kontakter, men spelliknande träning är tillåten utomhus och även inomhus, om deltagarantalet är högst 10.
  • Deltagarna ges anvisningar om rätt hand- och hosthygien och om hur de ska göra om de får symtom. Lärare, handledare och tränare bär alltid munskydd i hobbyverksamheten.
  • Hobbyverksamheten ordnas i grupper om högst tio personer. Flera grupper (dock högst tre) kan använda stora inomhuslokaler samtidigt, men grupperna får inte komma i kontakt sinsemellan. Gruppernas områden ska avgränsas från varandra så att det bildas ett säkerhetsområde på minst 3 meter mellan grupperna eller så att kontakt mellan grupperna hindras på annat motsvarande sätt.
  • Aktörerna ska göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra nära kontakter i hobbyverksamheten (med undantag av spelliknande träning) i enlighet med regionförvaltningsverkets bestämmelse. Föreningar, sektioner och andra aktörer ska göra upp planen framför allt för sin egen verksamhet. Planen behöver inte lämnas in till kommunens idrottstjänster men den ska visas upp på begäran.

Unga, dvs. personer födda 2001–2007

I kommunens utomhuslokaler kan ledd hobbyverksamhet för ungdomar under 20 år (födda 2001–2007) ordnas fr.o.m. 19.4 i begränsad utsträckning (högst 10 deltagare i gruppen), förutsatt att särskilda säkerhetsanvisningar beaktas. I inomhuslokaler har hobbyverksamhet för unga (personer födda 2007 och äldre) avbrutits fram till 30.4.2021. Kommunen rekommenderar att även privata aktörer ordnar sin hobbyverksamhet enligt säkerhetsanvisningarna.

*Säkerhetsanvisningar för hobbyverksamhet utomhus som ordnas för personer födda 2001–2007

  • Hobbygruppen får bestå av högst 10 deltagare.
  • Hobbygruppen har alltid samma sammansättning och namnen på alla närvarande skrivs upp. Tävlingar, föreställningar eller andra former av verksamhet där gruppen kommer i kontakt med andra hobbygrupper ordnas inte.
  • Föräldrar och andra utomstående får inte vistas i hobbylokalerna. Gruppen har samma lärare, handledare och tränare vid varje aktivitetspass.
  • Vid hobbyverksamheten ska man sträva efter att undvika nära kontakter, men spelliknande träning är tillåten.
  • Deltagarna ges anvisningar om rätt hand- och hosthygien och om hur de ska göra om de får symtom.
  • Lärare, handledare och tränare bär alltid munskydd i hobbyverksamheten. Deltagarna ska också alltid bära munskydd förutom under själva idrottsprestationen.
  • Hobbyverksamheten ordnas i grupper om högst tio personer. Flera grupper (dock högst tre) kan använda stora utomhuslokaler samtidigt, men grupperna får inte komma i kontakt sinsemellan. Gruppernas områden ska avgränsas från varandra så att det bildas ett säkerhetsområde på minst 3 meter mellan grupperna eller så att kontakt mellan grupperna hindras på annat motsvarande sätt.
  • Aktörerna ska göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra nära kontakter i hobbyverksamheten (med undantag av spelliknande träning) i enlighet med regionförvaltningsverkets bestämmelse. Föreningar, sektioner och andra aktörer ska göra upp planen framför allt för sin egen verksamhet. Planen behöver inte lämnas in till kommunens Idrottstjänster men den ska visas upp på begäran.

Vuxna, dvs. personer födda 2000 och äldre

Hobbyverksamheten för vuxna, dvs. personer födda 2000 och äldre, har avbrutits i sin helhet i kommunens lokaler, både inomhus och utomhus.

Kommunen rekommenderar att hobbyverksamheten för vuxna avbryts även i privata lokaler.

Besök på boendeenheter

Akut- och rehabiliteringsavdelningen

Besöksförbud införs på akut- och rehabiliteringsavdelningen. Besök i avdelningen tillåts enbart som träffar utomhus. Besök hos patienter i livets slutskede eller hos allvarligt sjuka begränsas och ska överenskommas på förhand. Du kan läsa mera om besök på akut- och rehabiliteringsavdelningen via denna länk.

Boendeenheter

Det rekommenderas att besök med närstående ordnas utomhus, men även besök inomhus är tillåtna. Besök tillåts inte i gemensamma lokaler. Man ska komma överens med personalen om alla besök på förhand.

Man får inte komma på besök om man har förkylningssymptom eller magont/diarré. Besökarna ska använda näs-munskydd under hela besöket. Enhetens eller avdelningens personal ger varje besökare ett kirurgiskt näs-munskydd. Håll 2 meters skyddsavstånd till din egen anhöriga (i mån av möjlighet), personal och övriga boende/patienter under hela besöket.

Endast en besökare per gång tillåts. Personalen möter besökaren vid dörren och visar vägen. Besöken sker i den boendes rum eller i ett skilt besöksrum. Besöken begränsas till 30-60 minuter.

Läs hela anvisningen för besök på den här länken.

Kommunens offentliga lokaler

Sibbo kommun har stängt största delen av sina offentliga inomhuslokaler för tiden 28.11–30.4.2021. Till exempel Allaktivitetshallen och kommunens andra idrottslokaler har stängts förutom för ledd verksamhet för 12-åringar och yngre (födda 2008 och yngre) och för idrott på toppnivå. I begränsade utomhuslokaler så som idrottsplatser får högst 50 personer vistas samtidigt och säkerhetsavstånden ska iakttas. Turerna i kommunens anläggningar för inomhusmotion ställs in fram till 30.4 för alla grupper förutom för personer födda 2008 och yngre. Hobbyturerna på kommunens utomhusplaner ställs in för alla grupper förutom för personer födda 2001 och yngre.

Kommunens ungdomslokaler Unkan och Pleissi stängs för tiden 8.3–30.4.2021. Bibliotekens lokaler stängs inte helt och hållet men kunderna får endast uträtta sina ärenden där och avhämta reserverat material. Personer som uträttar sina ärenden i biblioteket ska iaktta ett säkerhetsavstånd på minst två meter.

Kommunens kundtjänster SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla förblir öppna. På detta sätt bibehålls rätten till nödvändig service och möjligheten att uträtta ärenden. Kunderna ska iaktta ett säkerhetsavstånd på minst två meter, och vi rekommenderar också att man använder munskydd. Vi rekommenderar dock att du uträttar dina ärenden elektroniskt och undviker att besöka kundtjänsten personligen om det på något sätt är möjligt att sköta ärendet på distans.

Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett beslut om stängning av utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Beslutet är baserat på paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft till och med den 28 april.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller följande offentliga och privata aktörers utrymmen:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Utrymmena som måste stänga kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. Utrymmena som måste stängas kan också användas för att tillhandahålla lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering, gymnastikundervisning i skolorna och för att ordna coronavaccineringar.

Nära kontakter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ålägger aktörerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, exempelvis privata näringsidkare, att säkerställa att personer som vistas i kundlokalerna eller andra lokaler avsedda för verksamheten inte är i nära kontakt med varandra. Beslutet är i kraft till och med 30.4.2021.

Beslutet gäller följande aktörer:

 • privata organisationer, stiftelser och andra juridiska personer
 • privata näringsidkare
 • kommuner och kommunsammanslutningar
 • religiösa samfund
 • offentligrättsliga anstalter.

Beslutet gäller utrymmen som används av dessa aktörers kunder eller deltagare, såsom butiker, kundserviceutrymmen samt motions- och rekreationsutrymmen. Beslutet gäller inte kontakterna mellan kunder och personal, läroanstalternas eller småbarnspedagogikens verksamhet, professionell idrott och inte heller privat- eller familjelivet.

För övriga utrymmen gäller paragrafen fortfarande inomhusutrymmen för över 10 personer och utomhusutrymmen för över 50 personer, men i utrymmen där det föreligger hög sjukdomsrisk, det vill säga i ovan nämnda utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste skyldigheten fullgöras oberoende av antalet kunder.

Aktörerna ska utarbeta en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Aktörerna kan själva bestämma vilka metoder som används. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan utrymmena inte användas. Planen ska hållas framlagd i utrymmena så att kunderna och de som deltar i verksamheten ser den. Planen behöver inte skickas till regionförvaltningsverket för godkännande.

Möten med vårdnadshavare i skolor och inom småbarnspedagogiken

Det rekommenderas att skolorna och daghemmen ordnar möten med vårdnadshavare i första hand på distans. Närvaromöten hålls om ett distansmöte av någon orsak inte passar familjen, eller om det med tanke på mötesärendet är motiverat att ordna ett kontaktmöte. Alla som deltar i närvaromöten ska använda munskydd och iaktta säkerhetsavstånden.

Coronablinkern

Vi rekommenderar att alla skaffar sig smarttelefonapplikationen Coronablinkern. Du kan ladda ner Coronablinkern till din mobiltelefon på webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna gäller, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk, ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Restauranger, kaféer och serveringsställen

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna angående öppettider och utskänkningstider gäller i Sibbo.

Restaurangerna får hålla öppet med vissa begränsningar fr.o.m 19.4:

1. Matrestauranger: får använda hälften av kundplatserna, hålla öppet klockan 05.00–19.00.
2. Krogar: får använda en tredjedel av kundplatserna, hålla öppet klockan 05.00–18.00.
3. Alkohol får serveras kl. 09.00–17.00.*
4. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte restauranger i anslutning till servicestationer.
5. Alla kunder i restaurangen ska ha en egen sittplats.
6. Inomhus ska kunderna hänvisas att sitta på sina platser.
7. Kunderna ska få information om och anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta.
8. Kunderna ska ha möjlighet att tvätta sina händer och utrymmena och ytorna ska hållas rena.
9. Restaurangen ska se till att kunderna är på tillräckligt avstånd från varandra.

*Med regionförvaltningsverkets tillstånd till förlangd serveringstid får servering inledas kl. 7 i samband med frukostservering vid ett inkvarteringsställe.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

HRT:s trafik

Från och med 13.3.2021 ska alla som fyllt 12 år bära munskydd i HRT:s trafik. Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från tvånget. HRT har uppdaterat res- och biljettvillkor 11.2.2021 så att kravet på att använda munskydd i kollektivtrafiken ingår i dem.

Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i kollektivtrafiken inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Begränsningen gäller från och med lördag 27.3.2021 till 25.4.2021. Begränsningen gäller all HRT:s trafik, men på vardagar gäller begränsningen inte passagerare födda år 2008 eller senare.

Skolskjutsar

Elever i Sibbo ska använda munskydd i skolskjutsen både i skolbussen och i skoltaxin. Användning av munskydd gäller alla elever oberoende av ålder, dvs. alla elever i årskurs 0–9.

Endast sådana elever som inte av hälsoskäl kan använda munskydd kan undantas bära munskydd.

Taxibilar

Kommunen rekommenderar att taxichaufförerna och kunderna använder ansiktsmask under resan förutom om de av hälsomässiga skäl inte kan använda mask.

Sibbo kommun följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då kommunen ger rekommendationer och begränsningar samt i sin kommunikation. Förutom experter från HUS, THL och regionförvaltningsverket ingår det i koordineringsgruppen representanter från kommunerna och större privata hälsovårdsföretag.

Mer information

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer
Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin
Regionförvaltningen