Rekommendationer och begränsningar under coronapandemin

Avsikten med begräsningarna och rekommendationerna är att hindra spridningen av coronaviruset. Vi har sammanställt rekommendationerna och begränsningarna som gäller i Sibbo på den här sidan.

När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Vid plötsliga ändringar kan det dock förekomma ett litet dröjsmål. Du får den mest aktuella informationen om de riksomfattande rekommendationerna på statsrådets webbplats och om regionförvaltningens rekommendationer på dess webbplats.

Rekommendationer och begränsningar som gäller i Sibbo under coronapandemin

(Uppdaterad 15.10.2021)

När du är sjuk

Anvisningar om tidsbeställning till coronavirusprovtagningen får du via den här länken.

Stanna hemma om du har symtom som kan antyda på coronaviruset.

Säkerhetsavstånd

Sträva efter att hålla säkerhetsavstånd till andra människor bland annat på offentliga platser, i kollektivtrafiken samt vid evenemang och tillställningar.

Hand- och hosthygien

Följ god hand- och hosthygien. Läs THLs anvisningar här.

Användning av ansiktsmask

Rekommendationerna är i kraft tills vidare och gäller alla 12 år fyllda.

Rekommendation för personer som saknar fullt vaccinationsskydd

 • Det rekommenderas att ansiktsmask alltid används inomhus i offentliga utrymmen om personen inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirusinfektion för mindre än sex månader sedan.

Rekommendation för den som söker sig till coronatest och väntar på resultat

 • Det är skäl att alltid använda mask på vägen till coronavirustest och före testresultatet blir klart om man av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

Rekommendation om att använda mask för hela befolkningen trots vaccinationsskydd

 • i kollektivtrafiken.
 • I Helsingforsregionens trafikmedel beaktas ansiktsmasktvång för personer över 12 år. Endast sådana personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask får frångå tvånget.
 • i offentliga lokaler inomhus i situationer där många personer vistas nära varandra, såsom* under publikevenemang som ordnas inomhus, i restauranger och under religiösa sammankomster.
 • i alla situationer där det är svårt att undvika närkontakt och där risken för smitta kan vara stor.
 • utomhus om du hamnar i långvarig trängsel där det är svårt att röra på sig.

Trots rekommendationen har alla rätt att besluta om sin egen användning av ansiktsmask. Det är alltid tillåtet att skydda sig själv genom att använda munskydd.

För social- och hälsovårdssektorns personal och personer som besöker enheterna samt undervisningen fastställs separata rekommendationer.

* I beredningen av rekommendationen har man utnyttjat THL:s bedömningstabell för riskpotentialen.

THL:s rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker.

I läroanstalterna gäller munskyddsrekommendationen studerandena på andra stadiet samt eleverna i högstadiet (årskurserna 7–9) fram till 25.10.2021. Sibbo slopar den allmänna rekommendationen om användning av munskydd inom den grundläggande utbildningen och i gymnasierna måndagen den 25 oktober. Fastän den allmänna rekommendationen om användning av munskydd upphör rekommenderar kommunen att munskydd används i läroanstalterna i situationer som anges i Sibbos rekommendationer om användning av munskydd (övan).

Sibbo kommun har beslutat att också upphäva den starka rekommendationen om att personalen ska använda munskydd från och med den 25 oktober. Rekommendationen slopas dock inte för anställda inom social- och hälsovården då de träffar kunder och vistas i kundlokalerna. Det rekommenderas att de anställda i fortsättningen följer den allmänna rekommendation om användning av munskydd och använder munskydd med tanke på situationen och sitt eget skydd. Den starka rekommendationen om att använda munskydd gäller fortfarande social- och hälsovårdspersonalen.

Distansarbete

Den nationella rekommendationen om distansarbete upphör den 15 oktober. För kommunens anställda upphör rekommendationen om distansarbete den 18 oktober.

Offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverkets begränsningar gällande sammanträdanden har upphört. Detta betyder att det i fortsättningen är tillåtet att ordna möten, tillställningar och evenemang fritt också i kommunens lokaler.

Användningen av kundlokaler och offentliga lokaler begränsas nu bara med allmänna hygienkrav. Till exempel, alla kunder och deltagare ska ha en möjlighet att rengöra sina händer och vistas i lokalerna utan att vara i nära kontakt med varandra. (närmare nedan: ”Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten”)

Privata tillställningar

Privata tillställningar får ordnas fritt. Kommunen rekommenderar dock att privata tillställningar ordnas på ett hälsosäkert sätt, dvs. så att deltagarna ges en möjlighet till att rengöra sina händer och vistas inte alltför nära varandra. Det är bra att rengöra lokalerna och ytorna mer effektivt än vanligt.

Hobbyer

Hobbyer och hobbyrelaterade tävlingar är tillåtna i kommunens lokaler både inomhus och utomhus. Det rekommenderas att aktiviteterna ordnas enligt rekommendationerna om hälsosäkerhet. Den tidigare publicerade anvisningen om hobbyverksamhet i lokaler som förvaltas av kommunen har ändrats till en rekommendation.

Säkerhetsrekommendationer i hobbyverksamhet

  • Hobbyverksamhet är tillåtet att ordnas utan restriktioner gällande deltagarantal såväl inne som ute
  • Det rekommenderas att hobbygruppen har alltid samma sammansättning och namnen på alla närvarande skrivs upp.
  • Vid tävlingsverksamhet ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas, dvs. deltagarna ska iaktta säkerhetsavstånden och god handhygien. Kommunen rekommenderar starkt att munskydd används förutom under själva idrottsprestationen.
  • Vid hobbyverksamheten ska man sträva efter att undvika nära kontakter, men spelliknande träning är tillåten.
  • Deltagarna ges anvisningar om rätt hand- och hosthygien och om hur de ska göra om de får symtom.
  • Lärare, handledare och tränare rekommenderas starkt att alltid bära munskydd i hobbyverksamheten. Deltagarna rekommenderas starkt att också alltid bära munskydd förutom under själva idrottsprestationen.

Besök på boendeenheter

Akut- och rehabiliteringsavdelningen och boendeenheter

Besöken sker fortsättningsvis i den boendes rum eller i ett skilt besöksrum. Några besökare kan komma samtidigt. Man behöver inte längre komma överens om besök på förhand, men bör meddela personalen när man kommer till enheten eller avdelningen. Ni kan ta er anhörig ut för en promenad, eller hen kan komma på besök till er.

Man får inte komma på besök om man har förkylningssymptom eller magont/diarré. Besökarna ska använda näs-munskydd under hela besöket. Enhetens eller avdelningens personal ger varje besökare ett kirurgiskt näs-munskydd. Samtliga besökare ska desinficera sina händer före och efter besöket samt vid behov även under besöket. Håll 2 meters skyddsavstånd till personal och övriga boende/patienter under hela besöket.

Läs hela anvisningen för besök på den här länken.

Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten

I fortsättningen ska allmänna hygienkrav enligt lagen om smittsamma sjukdomar på ett omfattande sätt följas i alla kommuner i Nyland, på samma sätt som i hela Finland:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i verksamheten i fråga. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Coronablinkern

Vi rekommenderar att alla skaffar sig smarttelefonapplikationen Coronablinkern. Du kan ladda ner Coronablinkern till din mobiltelefon på webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna gäller, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk, ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Restauranger, kaféer och serveringsställen

De riksomfattande och Nylands rekommendationerna och begränsningarna angående öppettider och utskänkningstider gäller i Sibbo.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

HRT:s trafik

Från och med 13.3.2021 ska alla som fyllt 12 år bära munskydd i HRT:s trafik. Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från tvånget. HRT har uppdaterat res- och biljettvillkor 11.2.2021 så att kravet på att använda munskydd i kollektivtrafiken ingår i dem.

Skolskjutsar

Elever i Sibbo ska använda munskydd i skolskjutsen både i skolbussen och i skoltaxin. Användning av munskydd gäller alla elever oberoende av ålder, dvs. alla elever i årskurs 0–9.

Endast sådana elever som inte av hälsoskäl kan använda munskydd kan undantas bära munskydd.

Sibbo kommun följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då kommunen ger rekommendationer och begränsningar samt i sin kommunikation. Förutom experter från HUS, THL och regionförvaltningsverket ingår det i koordineringsgruppen representanter från kommunerna och större privata hälsovårdsföretag.

Mer information

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer
Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin
Regionförvaltningen